รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.ปัตตานี เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านชะเมาสามต้น ปกติ          
วัดโบกขรณี ปกติ          
ชุมชนบ้านทุ่งคล้า ปกติ          
บ้านทุ่งเค็จ ปกติ          
บ้านบาโงยือแบ็ง ปกติ          
บ้านท่าช้าง ปกติ          
บ้านตะโละดารามัน ปกติ          
บ้านบีติง ปกติ          
บ้านละหาร ปกติ          
10  บ้านทุ่งกินนร ปกติ          
11  บ้านบือแต ปกติ          
12  บ้านละอาร์ ปกติ          
13  ชุมชนบ้านแป้น ปกติ          
14  วัดโชติรส ปกติ          
15  บ้านวังไชย ปกติ          
16  บ้านแซะโมะ ปกติ          
17  บ้านพอเหมาะ ปกติ          
18  บ้านบาเลาะ ปกติ          
19  บ้านมะกอ ปกติ          
20  บ้านกาหงษ์ ปกติ