รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.พะเยา เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านถ้ำผาลาด ปกติ          
บ้านปี้ ปกติ          
บ้านหนุน ปกติ          
บ้านห้วยสิงห์ เรียนร่วม บ้านดู่  บ้านดู่  56020113     
บ้านป่าสัก ปกติ          
บ้านแฮะ ปกติ          
บ้านใหม่น้ำเงิน ปกติ          
บ้านหนองบัวเงิน ปกติ          
บ้านห้วยกั้ง ปกติ          
10  บ้านร่องแมด ปกติ          
11  บ้านสันหลวง ปกติ          
12  บ้านสา ปกติ          
13  บ้านปัวศรีพรม ปกติ          
14  บ้านทุ่งติ้ว ปกติ          
15  บ้านหล่ายฝายแก้ว ปกติ   56020102   
16  บ้านแม่ทาย ปกติ          
17  บ้านต้นผึ้ง ปกติ          
18  บ้านแบ่ง ปกติ          
19  บ้านดอนเงิน ปกติ          
20  ชัยชุมภู ปกติ          
21  บ้านผาฮาว ปกติ          
22  บ้านปางวัว ปกติ          
23  บ้านหลวง ปกติ          
24  บ้านทุ่งหนอง ปกติ          
25  บ้านใหม่ปางค่าสาขาบ้านห้วยกอก ปกติ          
26  บ้านปงสนุก ปกติ          
27  บ้านกิ่วแก้ว ปกติ          
28  บ้านแม่ทะลาย ปกติ          
29  บ้านทุ่งหล่ม ปกติ          
30  บ้านดอนแก้ว ปกติ          
31  บ้านป่าคา เรียนร่วม บ้านสีพรม  บ้านป่าคา  56020095     
32  บ้านทุ่งมอก ปกติ          
33  บ้านเลี้ยว ปกติ          
34  บ้านปงสนุก ปกติ          
35  บ้านก๊อหลวง ปกติ          
36  บ้านแกใหม่นิคม ปกติ          
37  บ้านป่าแขม ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลเชียงม่วน  56020076 
38  บ้านควร ปกติ          
39  บ้านร่องค้อม ปกติ          
40  บ้านท่าม่าน ปกติ          
41  บ้านสะแล่ง ปกติ          
42  บ้านทุ่งเย็น ปกติ          
43  บ้านห้วยแม่แดง ปกติ          
44  บ้านท่าฟ้าเหนือ ปกติ          
45  บ้านศรีเมืองชุม ปกติ          
46  บ้านสบทุ ปกติ          
47  บ้านนาบัว ปกติ          
48  บ้านบุญเรือง ปกติ          
49  บ้านแม่วังช้าง ปกติ          
50  บ้านสีพรม เรียนร่วม บ้านป่าคา  บ้านสีพรม  56020094     
51  บ้านวังบง ปกติ          
52  บ้านดอนมูล เรียนร่วม บ้านร้องเชียงแรง  บ้านร้องเชียงแรง  56020137     
53  บ้านใหม่พัฒนา ปกติ          
54  บ้านวังเค็มใหม่ ปกติ          
55  บ้านดอนลาว ปกติ          
56  บ้านร้องเชียงแรง ปกติ          
57  บ้านเวียงลอ ปกติ          
58  บ้านน้ำเปื๋อย ปกติ          
59  บ้านแวน ปกติ          
60  บ้านไชยพรม ปกติ          
61  บ้านทุ่งมอก ปกติ          
62  บ้านบ่อเบี้ย ปกติ          
63  บ้านท่าฟ้าใต้ ปกติ          
64  ชุมชนบ้านดอนไชย ปกติ   ชุมชนบ้านดอนไชย  56020086     
65  บ้านร่องย้าง ปกติ          
66  บ้านโจ้โก้ ปกติ          
67  ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว ปกติ          
68  บ้านควรดง ปกติ          
69  บ้านปางผักหม ปกติ          
70  บ้านใหม่ร่มเย็น ปกติ          
71  บ้านสันกลางนาดอ ปกติ          
72  บ้านสบบง ปกติ     56020154     
73  ชุมชนบ้านเชียงบาน ปกติ          
74  บ้านหัวขัว เรียนร่วม ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)  ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)  56020022     
75  บ้านน้ำจุน ปกติ          
76  บ้านสร้อยศรี ปกติ          
77  บ้านห้วยไคร้ ปกติ          
78  บ้านหล่ายทุ่ง เรียนร่วม ชุมชนบ้านหลวง  บ้านหล่ายทุ่ง  56020072     
79  บ้านบุญยืน ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านดู่  56020113 
80  บ้านศรีจอมแจ้ง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านสักทุ่ง  56020020 
81  บ้านปัว ปกติ          
82  บ้านคะแนง เรียนร่วม บ้านน้ำมิน  บ้านน้ำมิน       
83  บ้านหมุ้น เรียนร่วม อนุบาลปง  อนุบาลปง  56020109     
84  บ้านหนองท่าควาย เรียนร่วม อนุบาลปง  อนุบาลปง  56020108     
85  บ้านทุ่งติ้ว สาขาบ้านนาหนุน ยุบโรงเรียนแล้ว          
86  บ้านม่วง ปกติ          
87  บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา ยุบโรงเรียนแล้ว          
88  บ้านป่าสัก สาขาบ้านม่วงชุม ยุบโรงเรียนแล้ว          
89  บ้านทุ่งติ้ว สาขาบ้านผาลาดทุ่งติ้ว ยุบโรงเรียนแล้ว          
90  บ้านดอนไชย ปกติ          
91  บ้านนาอ้อม สาขาบ้านห้วยขุ่น ยุบโรงเรียนแล้ว          
92  บ้านนาอ้อม สาขาบ้านน้ำแป้ง ยุบโรงเรียนแล้ว          
93  บ้านนาอ้อม ปกติ          
94  บ้านปางป้อม โอนไปสังกัดอื่น          
95  บ้านฝั่งหมิ่น ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านหัวขัว   
96  บ้านฝายกวาง ปกติ          
97  บ้านแก ปกติ