รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.พิษณุโลก เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดบ้านไร่ ปกติ          
บ้านแม่ระหัน ปกติ          
บ้านตระแบกงาม ปกติ          
บ้านย่านใหญ่ ปกติ          
บ้านกรุงกรัก ปกติ          
บ้านคุยยาง ปกติ          
บ้านเสวยซุง ปกติ          
วัดดงโคกขาม ปกติ          
บ้านประดาประชาราษฎร์ ปกติ          
10  บ้านคุยมะตูม ปกติ          
11  บ้านบัวจันทร์ ปกติ          
12  วัดคุยม่วง ปกติ          
13  วัดหนองขานาง ปกติ          
14  วัดแตน ปกติ          
15  วัดท่าโก ยุบโรงเรียนแล้ว       บางระกำ  65010108 
16  คลองวัดไร่ ปกติ          
17  บ้านหล่ายขานาง ปกติ          
18  วัดกรมธรรม์ ปกติ          
19  บ้านท่านางงาม ปกติ          
20  วัดวังแร่ ปกติ          
21  วัดศรีวนาราม ปกติ          
22  วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ปกติ          
23  วัดพิกุลทอง ยุบโรงเรียนแล้ว       อุปกรณ์แต่ละตัวกระจายไปหลายโรงเรียน   
24  บ้านเรียงกระดก ปกติ          
25  วัดหนองอ้อ ปกติ          
26  บ้านบางแก้ว ปกติ          
27  วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) ปกติ          
28  บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) ปกติ          
29  บ้านหัววังกร่าง ปกติ          
30  นิคมบางระกำ 8(หนองปลวก) ปกติ
31  วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) ปกติ          
32  บ้านหินลาด ปกติ          
33  บ้านตะโม่ประชาสรรค์ ปกติ          
34  วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ปกติ          
35  บ้านท่าไม้งาม ปกติ          
36  บ้านใหม่คลองเจริญ ปกติ          
37  บ้านหนองตะเคียน ปกติ          
38  วัดบึงบอน ปกติ   65010137  65010137     
39  วัดวังเป็ด ปกติ          
40  ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง ปกติ          
41  วัดกลางสุริยวงศ์ ปกติ          
42  นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) ปกติ          
43  วัดวังอิทก ปกติ   วัดวังอิทก  65010130     
44  บ้านหนองกรับ ปกติ          
45  บ้านดงวิทยา ปกติ          
46  บ้านห้วยชัน ปกติ          
47  บ้านหนองหญ้า ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านวังยาง  65010051 
48  วัดเสาหิน ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดงิ้วงาม  65010001 
49  วัดท่าโรงตะวันออก ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดอินทรีย์  65010058 
50  วัดโพธิ์ทองเจริญผล ยุบโรงเรียนแล้ว       บางระกำ  65010108 
51  บ้านหนองแขม ปกติ          
52  บ้านนาชักหวาย ปกติ          
53  วัดยางเอน สาขาบ้านคลองหนองเหล็ก ปกติ          
54  นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) ปกติ          
55  วัดสว่างอารมณ์ ปกติ          
56  วัดท่าตะเคียน ปกติ          
57  นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) ปกติ          
58  นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) ปกติ          
59  บ้านวังยาง ปกติ          
60  นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) ปกติ          
61  วัดดอนอภัย ปกติ          
62  บ้านดงยาง ปกติ          
63  วัดยางแขวนอู่ ปกติ          
64  วัดอินทรีย์ ปกติ          
65  บ้านหนองแพงพวย ปกติ          
66  วัดงิ้วงาม ปกติ          
67  วัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์) ปกติ          
68  บ้านน้ำดำ ปกติ          
69  บ้านคลองน้ำเย็น ปกติ          
70  วัดท่าโรงตะวันตก ยุบโรงเรียนแล้ว       ไม่รวมกับสถานศึกษาใด   
71  วัดปากพิงตะวันออก ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านว้งยาง  65010051 
72  วัดห้วงกระได ปกติ