รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
บ้านหนองน้ำสร้าง          
บ้านป่าคาย ปกติ          
ศิริราษฎร์พัฒนา          
บ้านลาดคื้อ          
บ้านนาตอน          
บ้านน้ำภาคน้อย          
วัดสมอสุวรรณาราม ปกติ          
วัดธรรมาราม          
เขาไร่ศรีราชา ปกติ          
10  บ้านบ่อโพธิ์ ปกติ          
11  วัดคันโช้ง          
12  บ้านห้วยทรายทอง          
13  ทับยายเชียงวิทยา          
14  บ้านห้วยน้ำปลา          
15  บ้านปากรอง ปกติ          
16  บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) ปกติ          
17  บ้านป่ารวก          
18  บ้านท่ากระดุน ปกติ          
19  บ้านบึงวิทยา ปกติ          
20  บ้านนาฟองแดง ปกติ   บ้านนาฟองแดง  65030002 
21  บ้านนาเมือง ปกติ 65030001  บ้านนาเมือง  65030001     
22  บ้านนาขุมคัน ปกติ          
23  บ้านห้วยหมากหล่ำ ปกติ          
24  วัดท่าช้าง ปกติ          
25  บ้านนาทุ่งใหญ่ ปกติ          
26  บ้านน้ำกุ่ม ปกติ          
27  บ้านนาแฝก ปกติ          
28  บ้านแก่งเจ็ดแคว ปกติ          
29  บ้านคลองทำเนียบ ปกติ          
30  บ้านหนองไผ่ ปกติ          
31  บ้านยางโกลน ปกติ          
32  บ้านน้ำคลาด เรียนร่วม บ้านพร้าว  บ้านน้ำคลาด  65030029     
33  บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) ปกติ          
34  บ้านเนินมะคึด ปกติ          
35  วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) ปกติ          
36  บ้านบึงธรรมโรง ปกติ          
37  บ้านห้วยกอกพัฒนา ปกติ          
38  วัดหนองหม้อแกง ปกติ          
39  สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง ปกติ          
40  บ้านหนองปลิง ปกติ          
41  บ้านน้ำเลา ปกติ          
42  ชุมชนบ้านท่างาม ปกติ          
43  บ้านหนองลาน ปกติ          
44  บ้านแก่งบัวคำ ปกติ          
45  ห้วยปลาไหล ปกติ          
46  ราษฎร์บำรุง ปกติ          
47  บ้านหนองขาหย่าง ปกติ          
48  บ้านแก่งทุ่ง ปกติ          
49  บ้านห้วยเหิน ปกติ     65030081    65030081 
50  ราษฎร์สามัคคี ปกติ          
51  บ้านนาเปอะ ปกติ     65030061     
52  ประชาสามัคคี ปกติ          
53  บ้านคลองช้าง ปกติ          
54  วัดเมมสุวรรณาราม ปกติ          
55  ประชาอุปถัมภ์ ปกติ          
56  วัดย่านยาวประชานุกูล ปกติ
57  บ้านคลองตกวิทยา ปกติ          
58  บ้านนาคล้าย ปกติ          
59  บ้านหนองห้าง ปกติ          
60  บ้านห้วยเจียง ปกติ          
61  บ้านขวดน้ำมัน ปกติ          
62  วัดวงฆ้อง ปกติ
63  วัดท่าสี่ร้อย ปกติ
64  บ้านหนองกระบาก ปกติ          
65  วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) ปกติ          
66  บ้านท่าหนองปากพาน ปกติ          
67  บ้านมะต้อง ปกติ          
68  บ้านหาดใหญ่ ปกติ          
69  ศึกษากุลบุตร ปกติ          
70  ศรีภิรมย์พิทยา ปกติ   65030134  65030134     
71  บ้านน้ำลอม ปกติ          
72  มะต้องประชาสรรค์ ปกติ          
73  บ้านบุ่งปลาฝา ปกติ          
74  บ้านท่าหินลาด ปกติ          
75  วัดเขาน้อย ปกติ          
76  วัดเซิงหวาย ปกติ          
77  บ้านหนองกระดาษ ปกติ          
78  วัดสนามไชย ปกติ          
79  วัดวังงิ้วงาม ปกติ   วัดวังงิ้วงาม  65030094    65030094 
80  วัดหอกลอง ปกติ   วัดหอกลอง  65030145     
81  บ้านนาหล่ม ปกติ          
82  บ้านนาไก่เขี่ย ปกติ          
83  วัดหัวเขาสมอคร้า ปกติ          
84  บ้านบุ่งผลำ ปกติ          
85  บ้านโป่งกะเฌอ ปกติ          
86  บ้านหนองแห้ว เรียนร่วม ชุมชน8ราษฎร์อุทิศพิทยา  ชุมชน8ราษฎร์อุทิศพิทยา  65030018     
87  วัดมะตูม ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนดิฏฐอำรุง  65030121 
88  วัดหาดใหญ่ ยุบโรงเรียนแล้ว       ชุมชนวันย่านขาด  65030141 
89  บ้านชาน ยุบโรงเรียนแล้ว       โรงเรียนบ้านหนองปลิง  65030158 
90  บ้านน้ำตาก ปกติ          
91  บ้านกกม่วง ปกติ          
92  บ้านบุ่งตารอด ปกติ          
93  วัดวังไม้แก่น ปกติ          
94  บ้านขอนสองสลึง ปกติ