รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เพชรบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) ปกติ          
วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) ปกติ          
บ้านยางน้ำกลัดเหนือ ปกติ          
บ้านสามแพรก ปกติ          
วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) ปกติ          
มิตรภาพที่ 34 ปกติ          
บ้านบ่อโพง ปกติ          
วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) ปกติ          
บ้านโตนดน้อย ปกติ          
10  บ้านพุพลู ปกติ          
11  บ้านสามเรือน ปกติ          
12  บ้านสระพัง ปกติ          
13  วัดราษฎร์ศรัทธา ปกติ          
14  บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) ปกติ          
15  วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) ปกติ          
16  วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) ปกติ          
17  บ้านบ่อหวาย ปกติ          
18  บ้านหนองประดู่ ปกติ          
19  บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) ปกติ          
20  วัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง) ปกติ          
21  วัดเกาะแก้ว ปกติ   76010100  76010100     
22  บ้านคลองมอญ ปกติ          
23  วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) ปกติ          
24  วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) ปกติ          
25  บ้านบางกุฬา ปกติ          
26  วัดสมุทรธาราม ปกติ          
27  บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) ปกติ          
28  บ้านดอนมะขาม ปกติ          
29  บ้านจะโปรง ปกติ          
30  ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) ปกติ      
31  บ้านดอนยี่กรอก ปกติ          
32  วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) ปกติ          
33  วัดมณีเลื่อน ปกติ          
34  วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) ปกติ          
35  บ้านดอนนาลุ่ม ปกติ   76010033       
36  วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) ปกติ          
37  บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) ปกติ          
38  วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) ปกติ          
39  บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) ปกติ          
40  วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) ปกติ      
41  บ้านหนองไผ่ ปกติ          
42  วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) ปกติ          
43  วัดอินทาราม เรียนร่วม วัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร)  วัดอินทาราม  76010011     
44  วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) ปกติ          
45  วัดสมุทรโคดม ปกติ          
46  บ้านลิ้นช้าง ปกติ          
47  วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) ปกติ          
48  วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) ปกติ          
49  วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) ปกติ          
50  วัดนอกปากทะเล ปกติ          
51  บ้านหนองมะขาม ปกติ          
52  วัดทรงธรรม ปกติ          
53  วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) ปกติ          
54  บ้านดอนยาง ปกติ          
55  วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) ปกติ วัดอนทราย  วัดดอนทราย  76010047     
56  วัดหนองส้ม ปกติ          
57  วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) ปกติ          
58  บ้านบ่อขม ปกติ          
59  วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) ปกติ          
60  วัดเขาสมอระบัง ปกติ          
61  วัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์) ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดเวียงคอย  760100 
62  วัดบางลำภู ปกติ          
63  บ้านเหมืองไทร ปกติ          
64  บ้านท่าเสลา ปกติ          
65  บ้านไทรงาม ปกติ    
66  วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) ปกติ          
67  บ้านวัง ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านเขาย้อย  76010043 
68  วัดเวฬุวนาราม ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง)  76010048 
69  บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) ปกติ          
70  บ้านปากรัตน์ ปกติ          
71  หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) ปกติ          
72  วัดอุตมิงค์ (จันทสิริราษฎร์รังสรรค์) ยุบโรงเรียนแล้ว       โรงเรียนวัดต้นสน  7601002 
73  วัดคุ้งตำหนัก ยุบโรงเรียนแล้ว       วัดปากคลอง  76010091 
74  วัดนาค (แบ่งอุทิศวิทยาคาร) ยุบโรงเรียนแล้ว       คืนงบไปยัง สพฐ.ตั้งแต่ได้รับ   
75  บ้านอ่างศิลา ปกติ