รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ เรียนร่วมกับโรงเรียน กรณีเรียนร่วม
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS กรณีโรงเรียนยุบ
อุปรณ์อยู่ที่โรงเรียน
รหัส SMISS
ลูกจันทน์ปิยะอุย ปกติ          
บ้านไร่เหนือ          
บ้านวังใหญ่          
บ้านวังพลับ          
บ้านวังจาน ปกติ บ้านวังจาน  บ้านวังจาน  67010055 
บ้านน้ำลัด ปกติ       บ้านน้ำลัด  67010135 
บ้านเฉลียงลับ ปกติ          
บ้านบุ่งกกเรียง ปกติ          
บ้านนา ปกติ          
10  บ้านลำป่าสักมูล ปกติ          
11  บ้านเนินสว่าง ปกติ          
12  ตาดหมอกวิทยา ปกติ
13  บ้านเขาน้อย ปกติ          
14  บ้านเขาบ่อทอง ปกติ          
15  บ้านกุฏิพระ ปกติ          
16  บ้านพนานิคม ปกติ          
17  บ้านวังซอง ปกติ          
18  บ้านถ้ำแก้ว ปกติ          
19  บ้านโคกเจริญ ปกติ          
20  บ้านซับสีทอง ปกติ          
21  บ้านทุ่งแค ปกติ          
22  บ้านโคกหนองจอก ปกติ   บ้านโคกหนองจอก  67010144     
23  บ้านดงมูลเหล็ก ปกติ          
24  บ้านยางกุด ปกติ          
25  บ้านน้ำเดื่อใต้ ปกติ          
26  บ้านโคกสูง เรียนร่วม บ้านตะกุดจั่น  บ้านตะกุดจั่น  380118     
27  บ้านนาป่า ปกติ          
28  บ้านหนองระมาน ปกติ  
29  บ้านกกจั่น ปกติ  
30  บ้านชอนไพร ปกติ          
31  บ้านไร่ฝาย ปกติ          
32  บ้านโนนตะแบก ปกติ          
33  บ้านวังหินซอง ปกติ          
34  บ้านกงกะยาง ปกติ          
35  บ้านโป่งนกแก้ว ปกติ          
36  บ้านวังรวก ปกติ          
37  ธาราคีรี ปกติ          
38  บ้านป่าม่วง ปกติ          
39  บ้านน้ำเดื่อ ปกติ          
40  บ้านห้วยแหน ปกติ          
41  ผาทอง ปกติ          
42  บ้านบุ่งคล้า ปกติ      
43  บ้านใหม่วังตะเคียน ปกติ
44  บ้านคลองห้วยนา ปกติ          
45  บ้านโตกใต้          
46  บ้านซับเจริญ ปกติ          
47  บ้านป่าบง ปกติ  
48  บ้านคลองบง ปกติ          
49  บ้านหนองแหวน ปกติ          
50  บ้านเขาขาด ปกติ          
51  บ้านห้วยไคร้ ปกติ          
52  บ้านหัวนา ปกติ          
53  บ้านดงหลง ปกติ          
54  บ้านชัยมงคล ปกติ          
55  บ้านศาลาลาย ปกติ          
56  บ้านตะกุดเป้า ปกติ  
57  บ้านโพธิ์งาม ปกติ          
58  บ้านหนองตาด ปกติ          
59  บ้านซับขลุง ปกติ          
60  บ้านยางหัวลม ปกติ          
61  บ้านบุฉนวน ปกติ          
62  บ้านโคกสำราญ ปกติ          
63  บ้านดงลาน ปกติ          
64  สายสมร ปกติ          
65  บ้านท่ากกตาล ปกติ          
66  บ้านซับข่อย ปกติ          
67  บ้านน้ำเลา ปกติ          
68  บ้านถ้ำน้ำบัง ปกติ          
69  บ้านทางข้าม ปกติ          
70  บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 ปกติ          
71  บ้านคลองน้ำคัน ปกติ          
72  บ้านเชิงชาย โอนไปสังกัดอื่น       บ้านคลองน้ำคัน  67010153 
73  บ้านดงลึก ปกติ  
74  บ้านหลุง ปกติ          
75  บ้านห้วยใหญ่ ปกติ          
76  บ้านห้วยนาค ปกติ          
77  บ้านห้วยตูม ปกติ          
78  บ้านวังขอน ปกติ          
79  บ้านพลำ ปกติ
80  บ้านเขาสัก ปกติ          
81  บ้านคลองขุด ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านชอนไพร  67010001 
82  บ้านไร่ ยุบโรงเรียนแล้ว       บ้านสะเดียง  67010045 
83  บ้านหนองแดง ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลชนแดน  67010094 
84  บ้านดงแขวน ยุบโรงเรียนแล้ว       อนุบาลชนแดน  67010094 
85  บ้านคลองสาร ปกติ          
86  บ้านลาดน้อย ปกติ          
87  บ้านไทรงาม โอนไปสังกัดอื่น          
88  บ้านโป่งตาเบ้า ปกติ          
89  บ้านวังทอง ปกติ          
90  บ้านวังปลาช่อน ปกติ
91  บ้านป่าเลา ปกติ          
92  บ้านคลองสำโรง ปกติ          
93  บ้านตะกุดจั่น ปกติ    
94  บ้านบง ปกติ          
95  บ้านกล้วย ปกติ          
96  บ้านด่านช้าง ปกติ