โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านผาคันวิทยา
บ้านผาจั๊บ(คุรุราษฎร์อนุกูล)
อิมอรัญ