โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านนาคูณ
บ้านโคกกลาง