โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านหนองเม็ก
บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา
บ้านหัวหนองคู
บ้านหารฮี
บ้านโนนท่อน
ราชประชานุเคราะห์ 17
ราชประชานุเคราะห์ 18