โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านคุยเชือก
บ้านคุยแพง
บ้านคุยโพธิ์
บ้านทิพโสต
บ้านท่ากระเสริม
บ้านท่าเดื่อ
บ้านนาล้อมโคกสว่าง
บ้านน้ำจ้อย
บ้านบะหลวงหนองแวง
10  บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
11  บ้านป่าเป้า
12  บ้านผักหนอก
13  บ้านม่วงน้อย
14  บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
15  บ้านยางน้อย
16  บ้านยางใหญ่
17  บ้านศรีสุข
18  บ้านหญ้าขาว
19  บ้านหนองบุญชู
20  บ้านหนองปลาเข็ง
21  บ้านหนองหอย
22  บ้านหนองเหล็ก
23  บ้านหนองแวงสวนกล้วย
24  บ้านหมากมายโพธิ์ทอง
25  บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
26  บ้านเลิงบัว
27  บ้านเลิงใต้
28  บ้านเหล่าโพธิ์
29  บ้านแก่งโกสุมท่างาม
30  บ้านแห่เหนือ
31  บ้านโนนนกหอ
32  บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี
33  บ้านโนนสัง
34  บ้านโนนเนาว์
35  บ้านโนนเมืองประชาสรรค์