โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านน้ำฮูผาเสื่อสาขาปางตอง
บ้านแม่กลองน้อย