โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านห้วยงู
บ้านห้วยม่วง ส.บ้านแม่เลาะ
บ้านห้วยหมากหนุน สาขาบ้านขุนแม่เตี๋ย