โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านคำฮี
บ้านคูเมือง
บ้านดอนแก้ว
บ้านหนองสรวง
บ้านหนองหอย
บ้านโคกป่าจิก