โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
ชุมชนประชาสรรค์
บ้านคำก้าว
บ้านคำเกิด
บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่
บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ
บ้านหนองนกเขียน
บ้านหนองแสงโคกสะอาด
บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์)
บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ
10  บ้านโพนดินแดง