โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านหนองไก่เถื่อน
วัดนาสมอ
วัดบางพัง
วัดป่าเขาสัมมะงา
วัดเขากลิ้ง(รุ่งเจริญธรรม)