โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
ชุมชนวัดท่าผา
บ้านกุ่ม
บ้านเขาแหลม
บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตกุล)
วัดคูหาสวรรค์
วัดบัวงาม
วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)
วัดหนองปลาดุก
วัดหนองม่วง
10  วัดหนองหญ้าปล้อง
11  วัดเขาแจง