โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านทุ่งตอน
บ้านนาดู่
บ้านป่าแข(อุดมศรัทธานุกูล)
บ้านแม่ผึ้ง
บ้านแม่เลียงพัฒนา