โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
วัดป่าตาล