โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์)
บ้านตาจวน
บ้านยางชุมภูมิตำรวจ
บ้านโนนสำราญ