โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บัานกันจด
บ้านกระมัลพัฒนา
บ้านกระหวัน
บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
บ้านกันจาน
บ้านกุดเสลาหนองขวาง
บ้านขนาด
บ้านขะยูงสาขาหนองแก
บ้านคำกลาง
10  บ้านซะวาซอ
11  บ้านซำเขียน
12  บ้านตาเครือ
13  บ้านทุ่งโพธิ์
14  บ้านท่าสว่างสาขาบ้านกระหวัน
15  บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
16  บ้านพยอม
17  บ้านภูทอง
18  บ้านระโยง
19  บ้านศิวาลัย
20  บ้านหนองตลาด0โนนเปือย
21  บ้านหนองทา
22  บ้านหนองผือ
23  บ้านหนองเก่า
24  บ้านเพ็กสาขาบ้านหนองปลาซิว
25  บ้านโนนงาม
26  บ้านโนนจิก
27  บ้านโนนสำโรง
28  บ้านโนนสูง
29  บ้านไฮ(วันครู 2503)