โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สิงห์บุรี

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านหัวดง
วัดกระโจม
วัดชีปะขาว
วัดตะโหนด
วัดน้อยนางหงษ์
วัดเฉลิมมาศ
วัดเสาธงทอง
วัดโพธิ์รัตนาราม