โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านถนนพระร่วง
บ้านบ่อแปดร้อย
บ้านเมืองเก่า
บ้านแม่สำ
วัดตลิ่งชัน
หนองช้าง