โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านกกเชียง
บ้านทับกระดาษ
บ้านพุบ่องป่าขี
บ้านสระบัวก่ำ
บ้านห้วยหินดำ
บ้านเขาดิน
บ้านโป่งคอม
วัดกร่างสามยอด
วัดคอกช้าง
10  วัดดอนประดู่
11  วัดวังสำเภาล่ม
12  วัดวังหิน
13  วัดสุวรรณตะไล
14  วัดหนองกรด
15  วัดโคกหม้อ
16  วัดไทร