โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านควนเจริญ
บ้านเกาะแก้ว