โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านขะยูง
บ้านชุมพลบุรี
บ้านทับน้อย
บ้านพิงพวย
บ้านม่วงบุญมี
บ้านหนองบึง
บ้านหนองระฆัง
บ้านอีโสด
บ้านเฉนียง
10  บ้านเอือด
11  บ้านโคกล่าม
12  บ้านโนนสมบูรณ์
13  บ้านโพนโก