โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อำนาจเจริญ

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านคำน้อย
บ้านดอนว่าน
บ้านนาหนองใหญ่
บ้านยางคำ
บ้านหนองแคน
บ้านหนองแสง
บ้านโคกสว่าง