โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 1

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านช้าง
บ้านดงหนองโพธิ์
บ้านนาทราย
บ้านปากดงส่งเสริมธรรม
บ้านห้วยสำราญ
บ้านโคกศรีแก้ว
บ้านโนนบุญมี
ไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187