โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 3

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
ชุมชนบ้านดุง
บ้านกะพี้
บ้านคำภูเงิน
บ้านดอนยางเดี่ยว
บ้านถ่อนคำหวด
บ้านนาดี
บ้านหนองบัว