โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
คลองตาเอี่ยม
วัดนิโครธาราม
วัดสุวรรณเตมีย์
วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม
วัดแคราย