โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนสำหรับคนพิการ

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี