โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านสระนา
วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502)
วัดแปลงเกต