โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชุมพร เขต 1

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านควนจำปา
บ้านทุ่งบิ่น
บ้านทุ่งวัวแล่น
บ้านบ่อสำโรง
วัดดอนกุฎี
วัดปากด่าน
ศรีอุทัยธรรมพัฒนา