โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านปี๊
บ้านห้วยเดื่อ