โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
ช่างกลอนุสรณ์ 3 (บ้านหนองหวาย)