โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 7

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านนา
บ้านหนองจาน
บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)