โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านปากน้ำเก่า
บ้านมะม่วงทอง
วัดนาวง