โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
ดีมากอุปถัมภ์
บ้านคลองพระพิมล
บ้านคลองหนึ่ง
บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
บ้านราษฎร์นิยม
วัดคลองเจ้า
วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
วัดลากค้อน
10  วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
11  วัดศาลากุล
12  วัดอินทร์
13  วัดเชิงเลน