โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นราธิวาส เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านโคกโก