โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
ชุมชนบ้านสะแก
บ้านขี้เหล็ก
บ้านข่อย
บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด
บ้านปอแดง
บ้านหนองบัวแดง
บ้านโศกกะฐิน