โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
บ้านกระเดียง
บ้านขุนศรี
บ้านคลองเจ้าแรง
บ้านซ่ง
บ้านทด
บ้านทุ่งแฝก
บ้านท่าอุดม
บ้านนาคลองกลาง
10  บ้านนางเลง
11  บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์
12  บ้านวังบัวทอง
13  บ้านวังรี
14  บ้านหนองจิก
15  บ้านหนองช้างลง
16  บ้านหนองตะแบก
17  บ้านหนองบัว
18  บ้านหนองประดู่
19  บ้านหนองมันปลา
20  บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)
21  บ้านหนองหอย
22  บ้านหนองอนามัย
23  บ้านหนองแหน
24  บ้านหนองโดน
25  บ้านหนองไผ่ล้อม
26  บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ)
27  บ้านเขาปูน
28  บ้านโคกกระจง
29  บ้านโคกลาน
30  บ้านโคกสว่าง
31  บ้านโนนหัวบึง
32  บ้านโนนแสนสุข
33  บ้านใหม่พัฒนา
34  วัดจันทรังษีถาวร
35  วัดตันทาราม
36  วัดปากน้ำ
37  วัดย่านรี
38  วัดรัตนชมภู
39  วัดรัตนโชติการาม
40  วัดวังหวาย
41  วัดศรีสุวรรณาราม
42  วัดสารวนาราม
43  วัดเกาะแดง
44  วัดเนาวรัตนาราม
45  วัดโคกขี้เหล็ก
46  สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย