โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
วัดตลาด
วัดม่วง