โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พังงา

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านทุ่งละออง
บ้านสะพานเสือ
บ้านหินสามก้อน
วัดชนาธิการาม
วัดมงคลสถิต