โรงเรียนที่ไม่ส่งข้อมูล
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พัทลุง เขต 2

ที่ โรงเรียน หมายเหตุ
บ้านคลองขุด
บ้านนาหยา
บ้านแหลม
วัดสะทัง
วัดหัวเขาชัยสน