รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
รูปแบบต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน

ที่ เขต ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออก
อากาศ ของโรงเรียน
ไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้
สื่อจาก YouTube
หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 สพป.กระบี่ 20 60 14  58 36  20  60  68  25  46  41  45  49 
2 สพป.กรุงเทพมหานคร 0 1 0
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 19 43 36 28  48  48  16  29  33  38  26 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1 37 17 27  30  28  16  14  30  18  26 
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5 14 11 13  15  15  10  13  10  13 
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 13 27 23 18  34  30  11  15  26  17  24 
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 12 91 44 74  15  91  70  45  33  83  33  84 
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 12 79 56 42  14  68  10  73  27  46  48  52  47 
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 10 99 67 46  16  89  71  45  41  69  40  74 
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 33 74 73 39  83  11  78  34  42  68  39  72 
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 24 74 59 49  79  68  38  44  58  34  72 
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 11 70 44 47  14  67  56  35  32  57  32  60 
13 สพป.ขอนแก่น เขต 2 12 115 57 80  11  108  10  84  52  41  92  55  83 
14 สพป.ขอนแก่น เขต 3 14 116 11  68 72  21  99  13  79  64  54  84  55  85 
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 12 110 53 72  19  97  76  52  39  83  35  91 
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 13 110 23  49 87  12  19  101  12  10  82  64  34  95  15  43  97 
17 สพป.จันทบุรี เขต 1 6 35 36 31  34  11  22  19  21  24 
18 สพป.จันทบุรี เขต 2 8 30 27 13  31  29  12  23  16  21  19 
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 5 40 35 13  35  38  11  16  32  14  33 
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 11 52 43 29  32  34  54  19  31  39  33  38 
21 สพป.ชลบุรี เขต 1 2 12 10 12  10 
22 สพป.ชลบุรี เขต 2 6 34 24 21  32  29  16  21  23  14  31 
23 สพป.ชลบุรี เขต 3 1 5 2
24 สพป.ชัยนาท 16 95 50 63  24  83  66  49  44  70  47  68 
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 14 130 63 92  24  118  89  67  56  98  55  99 
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 19 126 14  93 67  18  100  24  116  45  61  96  74  87 
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15 94 43 74  16  93  69  51  40  74  38  79 
28 สพป.ชุมพร เขต 1 14 38 41 12  36  39  13  21  30  28  24 
29 สพป.ชุมพร เขต 2 5 56 35 34  53  52  19  15  53  21  47 
30 สพป.เชียงราย เขต 1 10 46 35 21  45  35  25  23  37  21  38 
31 สพป.เชียงราย เขต 2 10 76 39 56  79  59  41  21  72  20  78 
32 สพป.เชียงราย เขต 3 8 42 32 28  38  37  24  24  32  16  38 
33 สพป.เชียงราย เขต 4 19 70 51 41  14  67  68  25  36  54  39  53 
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 5 33 15 26  25  24  19  14  27  11  31 
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 19 65 39 47  15  63  53  35  32  52  35  51 
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 4 38 17 27  35  28  21  19  29  40 
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 12 43 40 22  13  36  43  20  30  31  21  39 
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 10 38 29 22  10  32  41  12  34  18  29  23 
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 3 52 15 47  16  42  37  27  10  54  14  49 
40 สพป.ตรัง เขต 1 9 45 47 23  10  43  58  14  25  45  22  50 
41 สพป.ตรัง เขต 2 10 35 38 19  32  46  13  28  29  22  33 
42 สพป.ตราด 10 37 26 24  21  26  30  21  12  36  15  35 
43 สพป.ตาก เขต 1 8 49 43 19  47  47  16  28  34  27  35 
44 สพป.ตาก เขต 2 4 17 9 14  18  11  10  13  16 
45 สพป.นครนายก 9 55 45 27  51  54  21  30  41  27  47 
46 สพป.นครปฐม เขต 1 11 32 28 22  30  31  20  19  32  21  29 
47 สพป.นครปฐม เขต 2 5 36 20 24  33  28  16  20  22  14  30 
48 สพป.นครพนม เขต 1 17 125 11  70 84  17  111  18  98  59  70  86  67  93 
49 สพป.นครพนม เขต 2 3 72 26 55  58  48  37  23  59  28  54 
50 สพป.นครราชสีมา เขต 1 3 48 18 40  47  32  26  47  10  45 
51 สพป.นครราชสีมา เขต 2 21 54 49 35  55  48  37  30  51  28  55 
52 สพป.นครราชสีมา เขต 3 12 61 40 50  58  10  54  38  26  60  31  58 
53 สพป.นครราชสีมา เขต 4 13 69 45 47  68  15  49  43  23  68  26  65 
54 สพป.นครราชสีมา เขต 5 8 101 11  41 79  12  94  75  50  30  92  40  82 
55 สพป.นครราชสีมา เขต 6 5 100 34 71  85  66  43  35  68  40  68 
56 สพป.นครราชสีมา เขต 7 10 76 10  39 58  21  67  62  43  39  60  37  66 
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 27 41 54 19  21  44  62  14  51  20  47  29 
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 16 66 57 37  16  63  65  32  37  57  47  49 
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 20 122 109 42  28  106  122  30  81  63  82  68 
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 14 47 38 29  12  41  48  21  30  36  33  32 
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 11 88 61 49  19  82  70  44  37  71  48  66 
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 23 58 54 26  37  41  59  21  31  45  35  45 
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 15 118 58 85  24  107  101  41  60  81  76  65 
64 สพป.นนทบุรี เขต 1 1 0 1
65 สพป.นราธิวาส เขต 1 4 24 9 17  11  14  17  11  24  12  16 
66 สพป.นราธิวาส เขต 2 3 18 13 10  17  16  14  14 
67 สพป.นราธิวาส เขต 3 4 8 10
68 สพป.น่าน เขต 1 58 92 94 59  34  95  22  111  44  72  80  79  75 
69 สพป.น่าน เขต 2 21 74 45 55  12  72  67  33  38  53  37  55 
70 สพป.บึงกาฬ 11 60 33 42  12  55  49  27  35  38  27  49 
71 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 14 75 58 39  15  72  69  28  42  50  40  55 
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 18 60 52 35  70  60  28  38  47  42  46 
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 10 54 11  18 61  65  27  53  65  11  64 
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 10 69 47 39  66  59  29  29  55  39  48 
75 สพป.ปทุมธานี เขต 1 4 21 12 17  22  18  13  21  23 
76 สพป.ปทุมธานี เขต 2 4 9 10 12  12 
77 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 7 50 34 28  47  38  24  28  32  22  38 
78 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 7 63 42 29  49  53  18  34  36  30  42 
79 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 0 10 1
80 สพป.ปัตตานี เขต 1 5 32 22 17  26  26  14  14  26  14  26 
81 สพป.ปัตตานี เขต 2 11 34 22 26  32  32  17  18  30  24  25 
82 สพป.ปัตตานี เขต 3 3 14 11 14  14  12  11 
83 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 15 60 52 32  11  60  59  27  35  46  29  54 
84 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 18 65 61 29  72  68  21  46  43  44  42 
85 สพป.พะเยา เขต 1 32 47 54 25  21  44  13  57  23  43  36  38  37 
86 สพป.พะเยา เขต 2 21 67 45 49  18  61  66  31  29  63  29  64 
87 สพป.พังงา 17 62 61 23  13  61  62  24  40  44  38  48 
88 สพป.พัทลุง เขต 1 10 45 40 23  10  45  49  16  31  33  29  34 
89 สพป.พัทลุง เขต 2 3 30 21 16  26  23  15  15  22  14  23 
90 สพป.พิจิตร เขต 1 36 66 67 35  19  70  75  30  51  50  63  41 
91 สพป.พิจิตร เขต 2 41 53 69 33  55  41  80  21  55  36  68  35 
92 สพป.พิษณุโลก เขต 1 15 55 37 35  11  56  44  27  32  37  30  40 
93 สพป.พิษณุโลก เขต 2 7 30 21 19  29  27  15  17  22  23  17 
94 สพป.พิษณุโลก เขต 3 10 78 26 66  67  56  37  23  67  38  54 
95 สพป.เพชรบุรี เขต 1 14 51 30 42  15  48  50  24  23  51  32  42 
96 สพป.เพชรบุรี เขต 2 7 57 15 52  61  41  31  11  57  15  54 
97 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 19 69 43 49  11  71  59  34  29  62  44  51 
98 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 25 78 55 51  18  81  77  32  43  65  41  67 
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 95 62 52  13  86  72  41  41  73  38  76 
100 สพป.แพร่ เขต 1 13 72 10  35 59  13  60  10  46  48  29  63  29  64 
101 สพป.แพร่ เขต 2 12 71 52 39  14  65  53  38  24  65  25  65 
102 สพป.ภูเก็ต 1 5 5
103 สพป.มหาสารคาม เขต 1 12 112 28 102  18  100  10  10  70  69  25  97  12  41  98 
104 สพป.มหาสารคาม เขต 2 15 108 12  44 86  11  94  15  72  61  38  91  52  82 
105 สพป.มหาสารคาม เขต 3 11 48 35 25  48  51  34  27  34  27 
106 สพป.มุกดาหาร 15 94 25  66 67  104  12  81  56  43  87  41  95 
107 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 5 23 19 10  21  24  14  15  15  14 
108 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 8 95 15  54 69  21  92  83  42  44  80  52  71 
109 สพป.ยโสธร เขต 1 13 92 13  46 67  27  77  72  50  46  70  48  75 
110 สพป.ยโสธร เขต 2 9 93 40 66  31  70  69  43  25  76  36  75 
111 สพป.ยะลา เขต 1 11 26 29 28  27  10  22  15  18  18 
112 สพป.ยะลา เขต 2 0 14 7 13  10  13  10 
113 สพป.ยะลา เขต 3 2 8 4 11 
114 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 11 134 16  59 99  48  91  13  94  64  42  113  55  104 
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 12 180 12  63 149  24  161  10  93  121  44  161  47  165 
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 9 96 16  32 79  11  11  94  12  65  58  37  78  43  78 
117 สพป.ระนอง 7 26 22 12  23  22  12  15  19  15  19 
118 สพป.ระยอง เขต 1 8 15 19 23  20  19  14 
119 สพป.ระยอง เขต 2 1 27 15 17  29  19  13  22  22 
120 สพป.ราชบุรี เขต 1 8 73 11  59 40  20  57  10  69  32  36  59  32  66 
121 สพป.ราชบุรี เขต 2 3 44 24 27  33  28  25  19  32  12  40 
122 สพป.ลพบุรี เขต 1 29 79 49 63  35  68  68  45  44  66  45  70 
123 สพป.ลพบุรี เขต 2 15 54 41 32  17  45  49  25  32  42  35  40 
124 สพป.ลำปาง เขต 1 20 76 43 53  28  64  62  37  33  62  39  59 
125 สพป.ลำปาง เขต 2 19 76 56 46  16  77  69  33  38  61  38  63 
126 สพป.ลำปาง เขต 3 14 62 49 32  30  40  59  23  24  54  22  59 
127 สพป.ลำพูน เขต 1 23 79 65 46  25  71  11  66  46  39  70  31  75 
128 สพป.ลำพูน เขต 2 8 43 22 35  33  35  27  12  42  18  39 
129 สพป.เลย เขต 1 10 95 45 65  28  73  61  53  27  80  27  86 
130 สพป.เลย เขต 2 12 82 61 39  12  80  64  37  44  56  46  53 
131 สพป.เลย เขต 3 17 73 41 52  74  62  34  31  59  29  67 
132 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 13 128 51 98  32  100  88  65  41  104  49  100 
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 20 77 58 49  12  78  60  46  44  60  42  64 
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 8 69 42 39  64  50  35  30  52  33  48 
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 7 40 25 28  18  33  28  26  15  38  18  32 
136 สพป.สกลนคร เขต 1 3 48 15 37  41  23  33  44  44 
137 สพป.สกลนคร เขต 2 16 106 77 56  29  89  82  52  54  76  48  82 
138 สพป.สกลนคร เขต 3 5 62 30 44  60  45  31  22  51  21  53 
139 สพป.สงขลา เขต 1 11 58 32 45  58  40  36  24  51  21  53 
140 สพป.สงขลา เขต 2 16 44 34 31  43  11  38  28  24  40  26  39 
141 สพป.สงขลา เขต 3 9 44 27 38  10  44  37  27  17  43  22  41 
142 สพป.สตูล 10 45 43 19  45  45  20  32  32  28  37 
143 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 1 10 5 10  10  11 
144 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 0 15 3 13  12  15  15  15 
145 สพป.สมุทรสงคราม 3 38 15 30  32  18  27  11  32  36 
146 สพป.สมุทรสาคร 6 16 18 19  18  12  13  10  17 
147 สพป.สระแก้ว เขต 1 7 52 38 28  45  43  27  20  48  20  47 
148 สพป.สระแก้ว เขต 2 15 30 30 17  36  36  13  20  28  26  23 
149 สพป.สระบุรี เขต 1 8 62 32 42  15  51  43  33  24  47  28  46 
150 สพป.สระบุรี เขต 2 4 61 16 49  60  16  49  16  49  57 
151 สพป.สิงห์บุรี 11 55 34 35  20  37  40  30  22  43  20  50 
152 สพป.สุโขทัย เขต 1 14 52 43 34  26  41  60  20  37  39  36  41 
153 สพป.สุโขทัย เขต 2 11 92 48 58  13  78  10  58  52  26  79  25  81 
154 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 38 46 66 19  14  55  72  13  50  31  41  42 
155 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 8 54 30 36  50  36  31  21  44  21  47 
156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 5 38 27 24  10  34  33  20  21  29  10  40 
157 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 15 32 26 28  11  32  34  21  19  34  25  30 
158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 10 63 41 37  62  59  20  27  53  31  50 
159 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 17 57 49 29  62  53  25  33  44  34  44 
160 สพป.สุรินทร์ เขต 1 13 89 11  63 53  17  87  74  46  25  91  38  79 
161 สพป.สุรินทร์ เขต 2 9 76 52 38  16  64  60  31  31  56  38  53 
162 สพป.สุรินทร์ เขต 3 7 47 32 29  41  39  22  15  42  20  39 
163 สพป.หนองคาย เขต 1 13 68 26 61  15  68  39  51  23  62  26  60 
164 สพป.หนองคาย เขต 2 11 38 20 35  38  29  26  20  32  17  36 
165 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 13 111 68 63  12  103  78  55  56  70  54  76 
166 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 3 33 17 25  28  20  21  33  12  29 
167 สพป.อ่างทอง 12 73 56 41  11  69  66  33  41  56  38  59 
168 สพป.อำนาจเจริญ 16 125 13  72 89  45  99  106  58  58  98  63  98 
169 สพป.อุดรธานี เขต 1 16 76 12  64 42  72  10  74  37  41  63  42  64 
170 สพป.อุดรธานี เขต 2 13 72 46 60  16  70  14  64  46  37  69  46  62 
171 สพป.อุดรธานี เขต 3 8 86 63 39  11  79  75  28  44  54  37  59 
172 สพป.อุดรธานี เขต 4 14 64 41 41  13  59  46  37  22  60  27  53 
173 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 25 84 67 52  35  65  73  46  52  60  53  66 
174 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 14 56 21 49  12  52  42  30  23  49  34  38 
175 สพป.อุทัยธานี เขต 1 20 37 49 15  35  53  13  38  24  39  27 
176 สพป.อุทัยธานี เขต 2 14 48 31 34  10  45  47  22  28  36  23  44 
177 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 32 133 110 65  33  122  120  56  74  95  80  93 
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 11 105 46 80  11  101  66  62  23  100  38  90 
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 17 78 58 42  13  72  10  71  31  42  55  42  60 
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 7 73 43 42  68  48  38  33  54  29  59 
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 13 85 49 51  14  79  71  35  42  58  47  57 
182 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 1 0 1
183 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4 35 26 15  32  25  17  10  31  32 
รวม 2164 11058 825 417 221 174 7176 7158 299 117 54 55 2247 10135 815 449 571 642 9217 5410 159 31 21 21 5230 8837 412 154 120 106 5468 8934 331 88 21 17