รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
รูปแบบต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน

ที่ เขต ครูผู้สอนสอนเอง
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนตามตารางออก
อากาศ ของโรงเรียน
ไกลกังวล (DLTV)
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนย้อนหลังโดย
ดูจาก TV on Demand
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
สอนโดยเลือกใช้
สื่อจาก YouTube
หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 0 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150
1 สพป.กระบี่ 20 60 14  58 36  20  60  68  25  46  41  46  49 
2 สพป.กรุงเทพมหานคร 0 1 0
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 19 43 36 28  48  48  16  29  33  38  26 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1 37 17 27  31  27  17  13  31  18  26 
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 5 15 11 13  15  15  10  13  10  13 
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 13 27 23 18  35  29  12  15  26  17  24 
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 11 92 41 77  13  93  67  48  31  85  30  87 
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 12 79 51 47  12  70  10  68  32  43  51  50  49 
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 10 99 67 46  16  89  71  45  41  69  40  74 
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 33 74 72 40  84  11  77  35  42  68  39  72 
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 22 76 58 51  81  65  41  44  59  33  73 
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 14 77 50 51  18  73  62  39  36  63  38  64 
13 สพป.ขอนแก่น เขต 2 12 115 55 82  11  108  10  84  52  40  93  55  83 
14 สพป.ขอนแก่น เขต 3 14 116 11  67 73  20  100  13  79  64  54  84  55  85 
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 10 112 48 76  15  101  70  58  33  89  30  96 
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 13 110 23  49 87  12  19  101  12  10  82  64  34  95  15  43  97 
17 สพป.จันทบุรี เขต 1 6 35 36 30  34  11  21  20  21  24 
18 สพป.จันทบุรี เขต 2 8 30 27 13  31  29  12  23  16  21  19 
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 4 42 36 14  37  39  12  16  34  15  34 
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 11 52 43 29  32  34  54  19  31  39  33  38 
21 สพป.ชลบุรี เขต 1 2 12 10 12  10 
22 สพป.ชลบุรี เขต 2 6 34 23 23  32  29  17  21  23  14  32 
23 สพป.ชลบุรี เขต 3 1 6 2
24 สพป.ชัยนาท 13 97 49 64  23  83  66  49  43  71  46  69 
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 13 131 62 93  24  118  89  68  55  99  55  99 
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 19 126 14  91 69  18  100  24  113  48  61  96  71  90 
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 14 96 43 74  14  96  68  52  39  75  37  80 
28 สพป.ชุมพร เขต 1 14 38 40 13  36  39  13  21  30  27  25 
29 สพป.ชุมพร เขต 2 5 56 35 34  52  52  19  15  53  21  47 
30 สพป.เชียงราย เขต 1 10 46 35 21  45  34  26  21  39  19  40 
31 สพป.เชียงราย เขต 2 13 76 41 57  11  80  62  41  24  72  23  78 
32 สพป.เชียงราย เขต 3 8 51 32 37  46  36  34  23  42  16  46 
33 สพป.เชียงราย เขต 4 19 70 51 41  14  67  68  25  36  54  39  53 
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 4 33 14 26  25  22  20  13  27  10  32 
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 19 65 38 48  14  64  52  36  31  54  33  53 
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 4 37 15 29  35  27  22  18  30  40 
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 12 43 40 22  13  36  43  20  30  31  21  39 
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 10 38 29 22  10  32  41  12  34  18  29  23 
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 3 52 15 47  15  43  36  28  55  13  50 
40 สพป.ตรัง เขต 1 9 45 47 23  10  44  58  14  25  45  22  50 
41 สพป.ตรัง เขต 2 10 35 37 20  34  45  14  28  29  22  33 
42 สพป.ตราด 10 37 26 24  19  27  30  21  12  36  15  35 
43 สพป.ตาก เขต 1 7 50 42 20  47  46  17  27  35  27  35 
44 สพป.ตาก เขต 2 3 18 7 16  18  11  10  14  17 
45 สพป.นครนายก 9 55 45 27  51  53  22  29  42  26  48 
46 สพป.นครปฐม เขต 1 11 32 28 22  31  31  20  19  32  21  29 
47 สพป.นครปฐม เขต 2 5 36 20 24  33  27  17  20  22  14  30 
48 สพป.นครพนม เขต 1 16 126 11  70 84  15  113  18  98  59  68  88  66  94 
49 สพป.นครพนม เขต 2 3 72 26 55  58  48  37  23  59  28  54 
50 สพป.นครราชสีมา เขต 1 2 49 16 42  48  29  29  49  46 
51 สพป.นครราชสีมา เขต 2 20 55 10  46 38  55  10  46  39  28  53  25  58 
52 สพป.นครราชสีมา เขต 3 10 63 38 52  58  10  52  40  25  61  29  60 
53 สพป.นครราชสีมา เขต 4 12 70 45 47  68  15  49  43  23  68  26  65 
54 สพป.นครราชสีมา เขต 5 8 101 11  39 81  97  73  52  28  94  37  85 
55 สพป.นครราชสีมา เขต 6 5 100 34 71  86  65  44  34  69  39  69 
56 สพป.นครราชสีมา เขต 7 10 77 10  40 59  21  69  62  45  39  62  37  68 
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 27 41 54 19  21  44  62  14  51  20  47  29 
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 16 66 57 37  16  63  65  32  37  57  47  49 
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 20 123 110 42  28  107  123  30  82  63  82  69 
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 14 47 38 29  12  41  48  21  30  36  33  32 
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 12 88 62 49  20  82  71  44  38  71  49  66 
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 23 58 54 26  37  41  59  21  31  45  35  45 
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 15 118 58 85  24  107  101  41  60  81  76  65 
64 สพป.นนทบุรี เขต 1 1 0 1
65 สพป.นนทบุรี เขต 2 0 1 1
66 สพป.นราธิวาส เขต 1 4 24 9 17  11  14  17  11  24  12  16 
67 สพป.นราธิวาส เขต 2 3 18 13 10  17  16  14  14 
68 สพป.นราธิวาส เขต 3 4 8 10
69 สพป.น่าน เขต 1 55 94 92 60  31  97  22  108  47  69  82  76  78 
70 สพป.น่าน เขต 2 19 76 41 59  12  72  64  36  36  55  35  57 
71 สพป.บึงกาฬ 12 60 33 43  12  55  49  28  35  39  28  49 
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 13 76 57 40  15  72  69  28  41  51  39  56 
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 16 62 48 39  69  55  33  32  53  37  51 
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 10 54 11  18 61  65  26  53  66  10  65 
75 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 9 72 47 41  69  59  30  29  56  40  48 
76 สพป.ปทุมธานี เขต 1 4 21 12 17  22  18  13  21  23 
77 สพป.ปทุมธานี เขต 2 4 9 10 12  12 
78 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 7 50 34 28  47  38  24  27  33  21  39 
79 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 7 66 44 30  51  55  20  34  38  32  43 
80 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 0 13 1 12  10  11 
81 สพป.ปัตตานี เขต 1 5 32 22 17  26  26  14  14  26  14  26 
82 สพป.ปัตตานี เขต 2 11 34 22 26  32  32  17  18  30  24  25 
83 สพป.ปัตตานี เขต 3 2 15 10 10  14  13  12  11 
84 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 15 60 52 32  11  60  57  29  35  46  28  55 
85 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 17 66 61 29  72  68  21  46  43  44  42 
86 สพป.พะเยา เขต 1 32 47 53 26  21  43  14  55  25  42  36  38  37 
87 สพป.พะเยา เขต 2 21 67 45 49  18  61  66  31  29  63  29  64 
88 สพป.พังงา 16 63 59 25  13  61  62  24  40  44  38  48 
89 สพป.พัทลุง เขต 1 10 45 40 23  10  45  49  16  31  33  29  34 
90 สพป.พัทลุง เขต 2 3 30 21 17  27  23  16  15  23  14  24 
91 สพป.พิจิตร เขต 1 36 66 67 35  19  70  75  30  50  51  62  42 
92 สพป.พิจิตร เขต 2 41 55 69 33  54  43  80  21  55  36  68  35 
93 สพป.พิษณุโลก เขต 1 15 55 37 35  11  56  44  27  32  37  30  40 
94 สพป.พิษณุโลก เขต 2 9 37 29 20  37  31  20  21  27  27  22 
95 สพป.พิษณุโลก เขต 3 10 78 26 66  67  55  38  23  67  38  54 
96 สพป.เพชรบุรี เขต 1 13 52 30 42  13  50  50  24  22  51  32  42 
97 สพป.เพชรบุรี เขต 2 6 59 14 53  62  39  33  11  57  14  55 
98 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 18 69 41 50  11  71  59  34  28  63  43  51 
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 22 80 51 55  15  83  73  36  41  66  39  69 
100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 12 94 61 53  11  87  72  41  40  73  38  76 
101 สพป.แพร่ เขต 1 13 72 10  35 59  13  60  10  46  48  29  63  29  64 
102 สพป.แพร่ เขต 2 15 72 56 39  18  65  57  38  27  66  29  65 
103 สพป.ภูเก็ต 1 5 5
104 สพป.มหาสารคาม เขต 1 9 115 26 104  15  103  10  10  63  76  22  99  12  38  101 
105 สพป.มหาสารคาม เขต 2 15 108 12  42 89  10  95  15  72  62  37  93  51  84 
106 สพป.มหาสารคาม เขต 3 12 51 35 30  51  53  12  33  33  36  30 
107 สพป.มุกดาหาร 15 94 25  60 73  104  13  76  61  41  89  37  99 
108 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 7 73 43 41  10  62  62  22  29  54  34  50 
109 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 10 97 15  56 71  24  93  85  44  45  83  55  72 
110 สพป.ยโสธร เขต 1 12 99 12  46 72  24  82  70  57  45  74  44  81 
111 สพป.ยโสธร เขต 2 9 93 40 66  30  71  68  44  25  76  36  75 
112 สพป.ยะลา เขต 1 11 26 29 28  27  10  21  16  18  18 
113 สพป.ยะลา เขต 2 0 14 7 13  10  13  10 
114 สพป.ยะลา เขต 3 2 8 4 11 
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 11 134 16  59 99  47  92  13  94  64  42  113  54  105 
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 11 181 12  62 150  24  161  10  89  124  42  162  45  167 
117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 9 96 16  32 79  11  11  94  12  65  58  37  78  43  78 
118 สพป.ระนอง 6 27 21 13  23  22  12  15  19  15  19 
119 สพป.ระยอง เขต 1 7 16 19 23  20  18  14 
120 สพป.ระยอง เขต 2 1 27 15 17  29  19  13  22  22 
121 สพป.ราชบุรี เขต 1 6 79 10  58 43  15  64  10  68  34  34  64  30  70 
122 สพป.ราชบุรี เขต 2 3 46 26 27  35  29  26  20  33  12  42 
123 สพป.ลพบุรี เขต 1 27 82 47 65  32  71  66  47  41  69  42  73 
124 สพป.ลพบุรี เขต 2 15 54 41 32  17  45  49  25  32  42  35  40 
125 สพป.ลำปาง เขต 1 20 76 43 53  28  64  62  37  33  62  39  59 
126 สพป.ลำปาง เขต 2 19 76 56 46  16  77  69  33  38  61  38  63 
127 สพป.ลำปาง เขต 3 14 62 49 32  29  40  59  23  24  54  22  59 
128 สพป.ลำพูน เขต 1 23 79 65 46  25  71  11  66  46  39  70  31  75 
129 สพป.ลำพูน เขต 2 8 43 22 35  33  35  27  11  43  17  40 
130 สพป.เลย เขต 1 10 95 43 67  22  79  56  58  25  82  23  90 
131 สพป.เลย เขต 2 12 81 61 38  12  79  64  36  43  57  45  54 
132 สพป.เลย เขต 3 17 73 41 52  75  62  34  31  59  29  67 
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 13 128 50 99  31  101  87  66  39  106  48  101 
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 19 78 57 50  11  78  59  47  41  63  42  64 
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 8 71 43 40  66  50  37  30  54  34  49 
136 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 7 40 26 28  18  33  29  26  16  38  19  32 
137 สพป.สกลนคร เขต 1 3 48 15 37  41  23  33  44  44 
138 สพป.สกลนคร เขต 2 16 106 76 57  29  89  81  53  54  76  48  82 
139 สพป.สกลนคร เขต 3 5 62 30 44  61  45  31  22  51  21  53 
140 สพป.สงขลา เขต 1 11 58 32 45  58  40  36  24  51  21  53 
141 สพป.สงขลา เขต 2 13 47 32 32  43  11  35  30  24  40  24  41 
142 สพป.สงขลา เขต 3 10 43 27 39  45  36  28  17  42  23  40 
143 สพป.สตูล 10 45 43 19  45  45  20  32  32  28  37 
144 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 1 10 5 10  10  11 
145 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 0 15 3 13  12  15  15  15 
146 สพป.สมุทรสงคราม 3 38 15 30  32  18  27  11  32  36 
147 สพป.สมุทรสาคร 6 16 17 19  17  12  13  10  17 
148 สพป.สระแก้ว เขต 1 6 54 37 30  46  42  29  20  49  19  49 
149 สพป.สระแก้ว เขต 2 15 30 30 17  36  36  13  20  28  26  23 
150 สพป.สระบุรี เขต 1 8 62 32 42  15  51  43  33  24  47  27  47 
151 สพป.สระบุรี เขต 2 4 61 16 49  60  16  49  16  49  57 
152 สพป.สิงห์บุรี 10 56 32 37  19  38  39  31  20  45  19  51 
153 สพป.สุโขทัย เขต 1 14 52 43 34  26  41  60  20  37  39  36  41 
154 สพป.สุโขทัย เขต 2 11 92 44 62  11  80  10  54  56  25  80  22  84 
155 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 37 47 65 20  14  55  71  14  50  31  41  42 
156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 8 54 30 36  50  36  31  21  44  21  47 
157 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 6 41 31 24  12  35  37  22  25  31  13  43 
158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 15 32 26 28  11  32  34  21  19  34  24  31 
159 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 10 64 42 38  63  58  22  26  55  30  52 
160 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 18 57 51 29  63  54  26  34  45  35  44 
161 สพป.สุรินทร์ เขต 1 11 91 11  61 55  15  89  72  48  23  93  37  80 
162 สพป.สุรินทร์ เขต 2 8 78 52 39  15  66  60  32  31  57  37  55 
163 สพป.สุรินทร์ เขต 3 7 47 31 30  41  38  23  14  43  19  40 
164 สพป.หนองคาย เขต 1 12 69 26 61  15  68  39  51  23  62  26  60 
165 สพป.หนองคาย เขต 2 11 38 20 35  38  29  26  20  32  17  36 
166 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 11 114 68 63  11  104  78  55  55  71  53  77 
167 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 2 34 17 25  28  20  21  33  12  29 
168 สพป.อ่างทอง 10 74 10  55 42  10  69  64  35  40  57  36  60 
169 สพป.อำนาจเจริญ 16 125 13  66 95  40  104  100  64  56  100  61  100 
170 สพป.อุดรธานี เขต 1 16 77 12  63 44  73  10  72  40  40  65  41  66 
171 สพป.อุดรธานี เขต 2 12 73 45 60  15  70  15  62  47  35  71  43  65 
172 สพป.อุดรธานี เขต 3 8 86 62 40  11  80  75  29  44  55  37  60 
173 สพป.อุดรธานี เขต 4 12 66 40 42  12  60  43  40  22  60  24  56 
174 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 25 83 67 52  34  65  73  46  52  60  53  66 
175 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 14 56 21 49  12  52  42  30  23  49  34  38 
176 สพป.อุทัยธานี เขต 1 20 37 49 15  35  53  13  38  24  39  27 
177 สพป.อุทัยธานี เขต 2 18 48 35 35  14  45  51  23  32  37  26  46 
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 31 134 107 68  31  123  117  59  73  96  78  95 
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 11 105 45 81  104  66  62  22  101  37  91 
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 16 79 57 43  12  72  10  69  33  41  56  41  61 
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 7 74 42 43  69  48  38  33  54  29  59 
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 11 88 47 53  12  82  71  35  42  58  47  57 
183 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 1 0 1
184 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 4 35 26 15  32  24  18  10  31  32 
รวม 2117 11241 838 418 223 171 7127 7349 307 117 54 54 2177 10319 828 452 581 651 9160 5610 166 30 21 21 5175 9029 424 153 122 105 5418 9126 337 90 21 17