การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ความต้องการของโรงเรียนในการเลือกวิธีการสอนแบบใด โดยแต่ละหัวข้อเลือกลำดับที่ 1ถึง ลำดับที่ 5

ที่ เขต ครูผู้สอนสอนเอง
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ eDLTV
ลำดับที่เลือก
สอนตามตารางออก
อากาศ ของโรงเรียน
ไกลกังวล (DLTV)
ลำดับที่เลือก
สอนย้อนหลังโดย
ดูจากTV on Demand
ลำดับที่เลือก
สอนโดยใช้สื่อ
จาก DLIT
ลำดับที่เลือก
สอนโดยเลือกใช้
สื่อจาก YouTube
หรือ เว็บไซต์ต่างๆ
ลำดับที่เลือก
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 สพป.กระบี่ 38 31  12  12  10  13  16  41  26  18  22  11  30  13  15  17  25  13 
2 สพป.กรุงเทพมหานคร 1
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 26 20  12  15  35  16  18  13  23  10 
4 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 13 17  14  25  14  10  15  13 
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 10 13 
6 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 8 21  10  10  29  10  18  12 
7 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 62 29  10  12  24  21  21  41  42  15  25  15  32  32  14  28  29  16 
8 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 42 29  11  21  18  21  41  34  15  20  15  20  20  12  24  20  13 
9 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 59 32  10  25  20  15  41  41  13  10  24  32  18  25  25  16  23  22  23 
10 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 16 41  17  14  13  18  20  83  15  10  12  13  25  27  27  20  12  27  29  27 
11 สพป.กำแพงเพชร เขต 2 19 46  14  10  22  18  27  80  11  11  13  22  23  18  21  26  17  16  38  21  12 
12 สพป.ขอนแก่น เขต 1 64 17  12  22  11  18  31  41  11  21  16  24  29  15  21  19  15 
13 สพป.ขอนแก่น เขต 2 71 41  15  13  31  33  20  56  43  15  23  42  27  36  34  20  29  21  29 
14 สพป.ขอนแก่น เขต 3 57 57  13  13  32  22  16  72  35  11  11  22  30  10  13  29  30  29  30  25  23 
15 สพป.ขอนแก่น เขต 4 55 35  23  27  17  19  49  34  12  23  29  14  39  26  16  25  25  28 
16 สพป.ขอนแก่น เขต 5 69 58  25  36  21  31  59  38  10  10  10  28  39  18  11  49  34  21  31  35  27 
17 สพป.จันทบุรี เขต 1 13 17  10  27  11  14  14  15 
18 สพป.จันทบุรี เขต 2 6 22  12  34  10  13 
19 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 17 17  10  26  12  13  10  19  14  14 
20 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 30 21  13  11  23  15  10  21  18  11  12  22  11 
21 สพป.ชลบุรี เขต 1 0 11  14 
22 สพป.ชลบุรี เขต 2 17 17  14  25  10  10  10  13  10 
23 สพป.ชลบุรี เขต 3 3
24 สพป.ชัยนาท 54 25  11  21  33  18  17  42  44  22  34  16  30  21  20  18  36  16 
25 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 77 49  11  37  31  26  61  59  10  10  26  37  19  51  31  25  30  35  27 
26 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 49 69  12  14  25  24  26  24  98  32  12  13  24  34  10  16  51  23  17  12  24  38  19 
27 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 39 40  10  14  14  18  30  22  16  51  27  13  10  10  10  33  12  22  29  27  14  23  23  21 
28 สพป.ชุมพร เขต 1 10 20  10  11  37  10  12  11  19  13  11 
29 สพป.ชุมพร เขต 2 25 30  11  17  38  18  12  12  25  12  12  22  14 
30 สพป.เชียงราย เขต 1 13 28  12  17  42  13  18  20  23  14  14 
31 สพป.เชียงราย เขต 2 46 33  14  17  20  15  48  26  14  11  27  16  22  26  16  26  22  17 
32 สพป.เชียงราย เขต 3 26 21  12  10  10  16  10  34  12  10  15  11  11  11  20  11  20  15  10 
33 สพป.เชียงราย เขต 4 19 35  13  21  17  15  61  16  13  16  23  25  14  14  18  24  15 
34 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 16 14  16  10  22  16  16  11 
35 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 29 25  21  15  11  44  14  12  20  19  18  15  20  16  13 
36 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 21 17  11  10  19  12  10  14  10  10  11 
37 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 19 15  13  27  12  10  12  11  13  16  13 
38 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 20 23  12  11  26  21  10  13  11 
39 สพป.เชียงใหม่ เขต 6 25 25  10  19  13  18  12  12  18  12  17  15  21  11 
40 สพป.ตรัง เขต 1 43 15  10  14  15  23  33  26  29  12  10  16  24 
41 สพป.ตรัง เขต 2 13 20  12  10  39  11  14  16  14  18 
42 สพป.ตราด 19 25  12  10  15  17  11  14  10  10  10  10 
43 สพป.ตาก เขต 1 21 24  14  37  10  17  16  14  16  15 
44 สพป.ตาก เขต 2 11
45 สพป.นครนายก 32 28  16  10  36  28  10  23  19  18  12  19  17 
46 สพป.นครปฐม เขต 1 17 17  14  29  10  11  11  15  12  10  10 
47 สพป.นครปฐม เขต 2 22 13  10  16  17  10  11  11  12  10  11 
48 สพป.นครพนม เขต 1 68 47  10  15  33  22  33  72  48  14  11  33  30  20  29  44  17  10  42  15  27 
49 สพป.นครพนม เขต 2 54 20  12  20  16  18  24  34  13  12  16  23  26  14  16  15  16 
50 สพป.นครราชสีมา เขต 1 20 18  10  12  12  29  16  10  15  16  12  13  13  11 
51 สพป.นครราชสีมา เขต 2 14 38  13  11  22  12  55  11  21  17  18  19  16  20  19 
52 สพป.นครราชสีมา เขต 3 32 43  11  17  20  15  49  21  12  15  27  12  32  23  11  18  18  17 
53 สพป.นครราชสีมา เขต 4 23 40  13  12  15  13  17  54  19  11  25  16  23  27  11  20  24  12 
54 สพป.นครราชสีมา เขต 5 57 46  15  35  20  21  58  33  14  19  15  13  28  29  29  12  21  24  21 
55 สพป.นครราชสีมา เขต 6 48 41  14  30  21  18  53  38  12  12  30  39  31  17  18  25  22 
56 สพป.นครราชสีมา เขต 7 49 32  10  10  34  29  17  41  34  20  36  20  31  24  13  17  17  18 
57 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 12 35  10  39  11  12  10  20  11  11  12 
58 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 35 33  10  10  16  15  17  44  26  13  21  14  33  15  14  15  24  17 
59 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 57 63  10  25  24  26  77  34  11  11  20  18  38  25  37  38  19  36  32  21 
60 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 20 29  11  12  36  10  17  25  15  20  15 
61 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 51 37  17  20  18  18  47  36  10  17  21  37  12  15  31  20  14  21  30  19 
62 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 17 17  12  10  11  15  10  29  14  10  13  11  17  16  21  20  12  20  12 
63 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 89 34  15  37  30  16  45  56  13  17  46  22  50  29  12  20  27  27 
64 สพป.นนทบุรี เขต 1 0
65 สพป.นนทบุรี เขต 2 0
66 สพป.นราธิวาส เขต 1 11 10  10 
67 สพป.นราธิวาส เขต 2 8 11  12  10 
68 สพป.นราธิวาส เขต 3 5
69 สพป.น่าน เขต 1 39 55  11  13  21  29  26  14  87  29  13  17  35  20  44  22  17  17  27  27 
70 สพป.น่าน เขต 2 44 25  11  10  20  17  22  44  26  16  15  28  22  23  19  13  10  18  24 
71 สพป.บึงกาฬ 25 34  19  27  44  13  10  13  20  11  21  20  11  19  10 
72 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 43 33  13  15  14  39  27  11  12  20  17  22  15  12  25  16  13 
73 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 25 33  12  10  15  12  18  54  20  21  23  15  21  19  16  27  17  11 
74 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 26 22  20  16  13  10  40  11  11  27  16  28  20  11  22  19 
75 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 38 30  12  10  14  20  42  24  10  13  22  13  25  12  22  25  11 
76 สพป.ปทุมธานี เขต 1 13 14  10  13  10 
77 สพป.ปทุมธานี เขต 2 3 11 
78 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 42 10  10  15  27  13  18  13  15  14 
79 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 21 38  10  16  15  11  47  15  11  18  14  21  21  11  15  15  18 
80 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 5
81 สพป.ปัตตานี เขต 1 17 13  15  14  11 
82 สพป.ปัตตานี เขต 2 9 17  10  10  32  10  15  11  11 
83 สพป.ปัตตานี เขต 3 11
84 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 30 33  17  15  18  39  23  15  17  10  25  20  12  22  16  11 
85 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 21 37  12  12  18  16  58  20  14  22  12  19  15  13  20  15  13 
86 สพป.พะเยา เขต 1 13 17  12  13  48  10  12  17  22  13  12  22  15  11 
87 สพป.พะเยา เขต 2 36 23  10  22  18  17  40  15  10  23  21  22  22  10  13  17  17  14 
88 สพป.พังงา 26 34  10  17  12  13  49  18  10  18  20  13  21  18  10  15  16  22 
89 สพป.พัทลุง เขต 1 32 20  17  30  25  12  20  20  13  11  23  10  10 
90 สพป.พัทลุง เขต 2 18 10  17  10  11 
91 สพป.พิจิตร เขต 1 15 33  15  17  17  62  19  31  18  30  14  11  24  12 
92 สพป.พิจิตร เขต 2 29 28  17  13  24  11  18  18  15  18  15  19  14  20 
93 สพป.พิษณุโลก เขต 1 15 28  12  13  40  12  11  19  10  17  15  10  17  16  11 
94 สพป.พิษณุโลก เขต 2 18 15  25  11  11 
95 สพป.พิษณุโลก เขต 3 38 24  13  11  28  15  15  39  33  15  21  15  29  24  16  22  17 
96 สพป.เพชรบุรี เขต 1 29 33  16  17  37  22  10  20  22  18  11  19  15  16 
97 สพป.เพชรบุรี เขต 2 31 20  10  15  20  33  12  11  13  12  24  21  10  17  18  14 
98 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 30 30  10  17  16  23  53  18  11  27  18  26  19  12  19  13  14 
99 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 27 35  22  12  19  25  12  66  20  21  24  23  20  15  23  21  16 
100 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 55 28  11  16  21  18  22  46  39  24  30  19  34  23  19  25  22  17 
101 สพป.แพร่ เขต 1 24 31  10  15  24  22  60  21  11  19  23  12  34  23  17  29  22 
102 สพป.แพร่ เขต 2 23 44  17  17  16  53  11  12  36  10  18  27  21  24  23  15 
103 สพป.ภูเก็ต 4
104 สพป.มหาสารคาม เขต 1 68 39  15  37  36  25  16  43  29  26  16  19  49  15  22  41  28  22  11  34  25 
105 สพป.มหาสารคาม เขต 2 54 45  11  19  50  24  18  63  37  11  19  29  23  36  33  27  16  28  31 
106 สพป.มหาสารคาม เขต 3 19 32  14  15  42  13  14  16  17  10  17  12  16 
107 สพป.มุกดาหาร 55 53  25  31  34  72  40  16  21  22  20  42  26  26  33  26  22 
108 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 29 33  10  11  23  15  16  45  22  18  19  12  20  17  18  10  19  14 
109 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 73 27  11  23  16  23  22  42  32  17  13  11  20  32  27  35  23  15  13  29  25  17 
110 สพป.ยโสธร เขต 1 63 37  15  18  33  29  16  50  27  16  13  26  32  12  27  18  21  28  14  33  23  13 
111 สพป.ยโสธร เขต 2 53 30  13  22  28  14  17  34  22  13  14  15  23  11  23  33  22  16  23  21 
112 สพป.ยะลา เขต 1 4 11  27  11  11  10  13 
113 สพป.ยะลา เขต 2 7
114 สพป.ยะลา เขต 3 5
115 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 85 46  13  28  49  27  16  40  30  27  18  19  12  36  39  20  34  29  20  34  16  25  33  23 
116 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 108 62  18  15  26  56  38  25  77  70  23  16  10  34  56  36  57  50  33  40  55  50 
117 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 63 34  13  22  35  29  12  45  35  15  10  10  22  33  16  31  31  21  11  18  12  28 
118 สพป.ระนอง 10 10  18  10  12  12 
119 สพป.ระยอง เขต 1 3 15  20  15 
120 สพป.ระยอง เขต 2 10 12  17  12  10 
121 สพป.ราชบุรี เขต 1 42 43  17  15  21  50  29  14  16  23  10  37  25  10  20  27  22 
122 สพป.ราชบุรี เขต 2 18 20  11  33  13  14  11  11  12  14  18  10  13 
123 สพป.ลพบุรี เขต 1 41 29  13  21  25  20  42  18  10  30  13  17  18  28  21  15  14 
124 สพป.ลพบุรี เขต 2 38 19  17  11  12  32  22  14  16  12  18  15  15  15  18  10 
125 สพป.ลำปาง เขต 1 31 29  17  20  13  36  14  10  11  25  11  12  25  22  12  17  19 
126 สพป.ลำปาง เขต 2 30 37  12  18  16  25  54  24  13  21  10  18  28  21  11  11  18  19  14 
127 สพป.ลำปาง เขต 3 23 20  11  12  18  14  17  15  27  13  12  12  14  26  26  13  19  10  13  25  19 
128 สพป.ลำพูน เขต 1 40 32  10  12  14  20  44  25  14  24  17  30  24  24  25  19 
129 สพป.ลำพูน เขต 2 22 17  11  14  14  32  16  14  14  27  10  16  20 
130 สพป.เลย เขต 1 63 23  12  19  24  22  23  31  29  11  17  31  21  35  21  12  12  21  27  16 
131 สพป.เลย เขต 2 44 34  11  14  25  19  12  49  28  10  20  37  14  23  25  19  22  16  13 
132 สพป.เลย เขต 3 31 37  24  16  20  52  21  10  18  17  16  26  18  14  12  20  17 
133 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 64 46  20  26  44  27  17  64  25  19  16  39  28  16  33  35  26  30  11  21  28  28 
134 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 29 49  10  14  31  15  14  67  18  25  19  11  23  22  22  23  24  16 
135 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 42 26  23  12  13  36  34  10  14  27  12  19  20  11  24  17  12 
136 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 34 10  12  10  10  15  12  15  15  12  13 
137 สพป.สกลนคร เขต 1 21 18  11  15  13  25  14  15  10  16  13  12  10 
138 สพป.สกลนคร เขต 2 60 48  12  29  17  26  55  44  13  32  32  12  18  30  38  18  39  20  30 
139 สพป.สกลนคร เขต 3 48 11  13  10  11  13  32  22  14  18  14  22  17  10 
140 สพป.สงขลา เขต 1 24 31  12  12  12  36  14  10  18  23  18  14  16  14 
141 สพป.สงขลา เขต 2 24 16  11  11  12  13  36  18  16  18  18  17  12  14 
142 สพป.สงขลา เขต 3 23 18  11  10  12  15  34  12  21  15  18  13  10  17  15 
143 สพป.สตูล 13 33  11  11  15  12  44  12  11  17  18  13  13  10  13  14 
144 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 5
145 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 15
146 สพป.สมุทรสงคราม 25 11  12  10  14  14  10  11  12  10  12 
147 สพป.สมุทรสาคร 4 18  10  10 
148 สพป.สระแก้ว เขต 1 30 22  12  10  14  30  25  23  12  16  19  21  19  14 
149 สพป.สระแก้ว เขต 2 20 21  24  11  10  16  13  11 
150 สพป.สระบุรี เขต 1 29 29  14  14  17  34  16  13  19  12  19  15  17  17 
151 สพป.สระบุรี เขต 2 6 49  12  19  54  14  24  16  15  26  17 
152 สพป.สิงห์บุรี 22 20  10  10  14  30  14  11  17  11  11  21  13  17  20 
153 สพป.สุโขทัย เขต 1 32 24  10  14  14  32  13  25  13  23  15  13  10  11 
154 สพป.สุโขทัย เขต 2 43 43  10  18  12  30  51  34  10  18  23  16  32  25  15  38  28  12 
155 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 5 29  14  11  21  61  11  20  20  30  13  13  23  14 
156 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 28 24  15  10  27  16  10  10  17  13  23  14  12  12 
157 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 35 15  10  11  19  23  10  15  10  18  10  18  19 
158 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 18 18  11  26  12  17  11  13  10  13 
159 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 29 36  16  21  16  44  25  19  14  23  24  11  21  17  19 
160 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 15 31  12  15  17  53  14  15  18  11  28  16  15  11  14 
161 สพป.สุรินทร์ เขต 1 44 40  14  11  17  26  16  59  23  10  11  14  34  30  42  15  15  23  39  15 
162 สพป.สุรินทร์ เขต 2 35 28  12  14  21  18  35  21  14  23  16  14  18  22  10  12  21  17  19 
163 สพป.สุรินทร์ เขต 3 16 18  11  12  13  10  10  35  12  10  21  11  16  18  11  14 
164 สพป.หนองคาย เขต 1 48 24  17  26  10  28  25  11  26  23  18  18  19  17  16  10 
165 สพป.หนองคาย เขต 2 26 15  22  10  22  15  11  15  13  12  15  14  14 
166 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 60 49  21  27  22  52  45  11  11  20  37  17  43  27  11  30  20  20 
167 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 24 15  14  13  18  12 
168 สพป.อ่างทอง 41 33  13  20  21  19  48  32  10  18  17  11  30  25  13  16  17  27 
169 สพป.อำนาจเจริญ 76 48  16  10  20  32  33  26  57  49  10  11  10  18  21  39  13  28  47  26  29  10  34  45  23 
170 สพป.อุดรธานี เขต 1 33 43  13  16  18  28  63  22  11  11  25  20  19  22  14  22  14  29  22 
171 สพป.อุดรธานี เขต 2 59 21  10  19  13  24  33  44  11  21  19  13  46  13  15  11  33  21 
172 สพป.อุดรธานี เขต 3 43 40  10  14  23  19  53  26  14  15  22  13  26  18  24  30  25  13 
173 สพป.อุดรธานี เขต 4 33 21  12  14  14  13  14  37  23  12  25  13  26  20  13  12  21  13 
174 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 36 53  11  23  16  14  58  22  13  21  28  13  11  28  23  25  28  23  13 
175 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 22 25  12  25  12  36  14  12  13  22  11  21  15 
176 สพป.อุทัยธานี เขต 1 7 31  11  11  48  12  17  17  14  13  16 
177 สพป.อุทัยธานี เขต 2 27 22  15  15  32  21  13  12  19  16  10  14  13  19 
178 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 49 83  18  11  34  34  26  107  26  15  16  20  61  15  34  37  34  19  44  31  22 
179 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 56 42  16  19  25  39  18  54  42  10  16  38  15  21  41  29  12  23  20  32 
180 สพป.อุบลราชธานี เขต 3 41 28  18  11  17  17  20  48  30  15  28  25  22  16  12  16  26  16 
181 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 44 28  11  20  17  32  38  12  26  28  16  19  13  11 
182 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 46 34  10  14  20  11  18  48  23  11  16  20  21  14  26  14  10  28  19  11 
183 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 0
184 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 25 10  13  14  12  12  12  10  13 
รวม 5673 4920 1395 750 475 493 1677 2903 2512 2427 6903 3626 1100 706 730 156 588 1171 2301 3663 958 2321 3924 3039 1980 186 946 2994 3140 2408