รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านท่าดินแดง  ปกติ      
บ้านห้วยข่อย  ปกติ      
บ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น  ยุบโรงเรียนแล้ว      
บ้านท่าผู  ปกติ      
บ้านห้วยหินลับ  ปกติ      
บ้านบึง  เรียนร่วม      
บ้านหนองบัว  ปกติ      
บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )  ปกติ      
บ้านสักหลง  ปกติ      
10  บ้านหนองสว่าง  ปกติ      
11  บ้านห้วยกอก  ปกติ      
12  บ้านภูผักไซ่  ปกติ      
13  บ้านฝายนาแซง  ปกติ      
14  บ้านท่าอิบุญ  ปกติ      
15  วัดศรีจันดาธรรม  ปกติ      
16  บ้านหินโง่น  ปกติ      
17  บ้านเนินมิตรภาพที่ 47  ปกติ      
18  บ้านป่าแดง(เขาค้อ)  ปกติ      
19  บ้านร่องดู่  เรียนร่วม      
20  บ้านน้ำคำ  ปกติ      
21  บ้านบุ่ง  ปกติ      
22  บ้านป่าแกเครือ  ปกติ      
23  บ้านน้ำขอบ  เรียนร่วม      
24  บ้านท่ากกแก  เรียนร่วม      
25  บ้านหินฮาว  ปกติ      
26  บ้านวังก้นหวด  ปกติ      
27  บ้านกกกะบก  ปกติ      
28  บ้านใหม่วิทยา  เรียนร่วม      
29  บ้านกกโอ  ปกติ      
30  บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน  ปกติ      
31  บ้านดงทิพย์  ปกติ      
32  บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า  ปกติ      
33  บ้านหนองคัน  ปกติ      
34  บ้านอุ่มกะทาด  ปกติ      
35  บ้านดอนสว่าง  ปกติ      
36  บ้านหนองอ้อ  เรียนร่วม      
37  วัดหนองปลาซิว  ปกติ      
38  บ้านห้วยขอนหาด  ปกติ      
39  บ้านหนองปลา  ปกติ      
40  บ้านคลองสีฟัน  ปกติ      
41  บ้านปากห้วยด่าน  เรียนร่วม      
42  บ้านโสกเดื่อ  ปกติ      
43  บ้านนาเกาะ  ปกติ      
44  บ้านหัวนาเลา  ปกติ      
45  บ้านโสก  ปกติ      
46  บ้านห้วยกะโปะ  ปกติ      
47  บ้านห้วยผักกูด  ปกติ      
48  บ้านซำม่วง  ปกติ      
49  บ้านซำภู  ปกติ      
50  บ้านน้ำอ้อย  ปกติ      
51  บ้านฟองใต้  ปกติ      
52  บ้านหัวนา  ปกติ      
53  บ้านนาแซง  ปกติ      
54  วัดศรีทอง  ปกติ      
55  บ้านหนองยาว  ปกติ      
56  บ้านส้มเลา  ปกติ      
57  ไทยรัฐวิทยา 25  ปกติ      
58  บ้านอีเลิศ  เรียนร่วม      
59  บ้านปากดุก  ปกติ      
60  บ้านโนนทอง  ปกติ      
61  บ้านนาซำ  ปกติ      
62  พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์  ปกติ      
63  บ้านหนองใหญ่  เรียนร่วม      
64  บ้านน้ำสร้าง  ปกติ      
65  บ้านไร่นางาม  ปกติ      
66  บ้านหนองบัวแก้ว  เรียนร่วม      
67  บ้านหินกลิ้ง  ปกติ      
68  บ้านโป่งช้าง  เรียนร่วม      
69  บ้านแก่งยาว  เรียนร่วม      
70  บ้านร่องกะถิน  ปกติ      
71  บ้านน้ำเฮี้ย  เรียนร่วม      
72  ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ  เรียนร่วม      
73  บ้านหวาย  เรียนร่วม      
74  บ้านฝายวังบอน  เรียนร่วม      
75  บ้านวังขอน  ปกติ      
76  บ้านปากห้วยขอนแก่น  ปกติ      
77  บ้านหัวนาเลาสาขาบ้านไร่นาเจริญ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
78  บ้านหนองเล  ปกติ      
79  บ้านท่าข้าม  เรียนร่วม      
80  พ่อขุนผาเมืองรำลึก  ปกติ      
81  บ้านห้วยไร่  ปกติ      
82  บ้านวังเวินพัฒนา  เรียนร่วม      
83  บ้านหนองเขียว  เรียนร่วม      
84  บ้านโป่งสามขา  ปกติ      
85  บ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่  ยุบโรงเรียนแล้ว        
86  บ้านภูปูน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
87  บ้านเหมืองแบ่ง  เรียนร่วม      
88  บ้านขี้นาค  ยุบโรงเรียนแล้ว      
89  บ้านจางวาง  เรียนร่วม      
90  บ้านวังเวิน  ปกติ      
91  บ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
92  บ้านวังขอนดู่  เรียนร่วม      
93  บ้านบุ่งยาง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
94  บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ  ปกติ      
95  บ้านพร้าว  เรียนร่วม      
96  บ้านวังโป่ง  ปกติ      
97  วัดทุ่งธงไชย  ปกติ      
98  บ้านดงคล้อ  ปกติ      
99  บ้านลานบ่า  ปกติ      
100  บ้านนครเดิด  เรียนร่วม      
101  บ้านน้ำครั่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
102  บ้านน้ำอ้อม  เรียนร่วม      
103  บ้านท่าโก  ปกติ      
104  บ้านร่องบง  เรียนร่วม      
105  บ้านหนองไผ่  เรียนร่วม      
106  บ้านหนองขาม  เรียนร่วม      
107  บ้านปากออก  ปกติ      
108  บ้านห้วยสวิงน้อย  เรียนร่วม      
109  บ้านห้วยคนทา  ปกติ      
รวม   109 108 0 0 0