รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านถ้ำมงคลชัย  ปกติ      
บ้านซับตะแบก  ปกติ      
บ้านหัวโตก       
บ้านคลองกรวด  ปกติ      
บ้านวังอ่าง  ปกติ      
บ้านซับชมภู       
บ้านคลองยาง       
บ้านปู่จ้าว       
บ้านพนมเพชร       
10  บ้านไทรงาม  โอนไปสังกัดอื่น      
11  บ้านราษฎร์เจริญ       
12  บ้านสระเกษ       
13  บ้านคลองกะโบน  ปกติ      
14  บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง  ปกติ      
15  บ้านนาน้ำโครม  ปกติ      
16  บ้านวังปลา  ปกติ      
17  บ้านเนินมะค่า  ปกติ      
18  บ้านดาดอุดม  ปกติ      
19  บ้านซับสำราญเหนือ  ปกติ      
20  บ้านซับสำราญใต้  เรียนร่วม      
21  บ้านด่านเจริญชัย  ปกติ   1      
22  บ้านตะกรุดหิน  ปกติ   1      
23  บ้านโคกสง่า  ปกติ   1      
24  บ้านห้วยทราย  ปกติ      
25  บ้านสระหมื่นเชียง  ปกติ      
26  บ้านไร่ขอนยางขวาง  ปกติ      
27  บ้านซับเดื่อ  ปกติ   1      
28  รัฐประชานุสรณ์  ปกติ   1      
29  บ้านเนินสมบูรณ์  ปกติ   1      
30  บ้านบัววัฒนา  ปกติ      
31  บ้านหินดาดน้อย  เรียนร่วม      
32  บ้านหินดาดใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
33  บ้านซับสมพงษ์  เรียนร่วม      
34  บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ      
35  บ้านไทรทอง  ปกติ      
36  บ้านท่าสวาย  ปกติ      
37  บ้านลำตาเณร  ปกติ      
38  บ้านรังย้อย  ปกติ      
39  บ้านศรีเทพน้อย  ปกติ      
40  บ้านป่าคาย  ปกติ      
41  บ้านเนินพัฒนา  ปกติ      
42  บ้านวังเหว  ปกติ      
43  บ้านแสงมณีวิทยา  ปกติ      
44  บ้านร่องหอยพัฒนา  ปกติ   1      
45  บ้านซับวารินทร์  ปกติ   1      
46  บ้านภูน้ำหยด  ปกติ      
47  บ้านม่วงชุม  ปกติ      
48  บ้านนาสวรรค์  ปกติ   1      
49  บ้านพระที่นั่ง  ปกติ      
50  บ้านซับบอน  ปกติ   1      
51  บ้านพรหมประชาสรรค์  ปกติ      
52  บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์  ปกติ   1      
53  บ้านยางสาว  ปกติ      
54  บ้านตะกุดงาม  ปกติ      
55  บ้านน้ำอ้อม  ปกติ      
56  บ้านน้ำเดือด  ปกติ   1      
57  บ้านสระกรวด  ปกติ   1      
58  วัลลภานุสรณ์  ปกติ      
59  บ้านวังขาม  ปกติ      
60  บ้านวังลึก  ปกติ      
61  บ้านเฉลียงทอง  ปกติ   1      
62  บ้านสันติธรรม  ปกติ      
63  บ้านน้ำเขียว  ปกติ      
64  บ้านท่าเยี่ยม  ปกติ      
65  บ้านนาวังแหน  ปกติ      
66  บ้านคลองบง  ปกติ      
67  บ้านโคกกรวด  ปกติ      
68  บ้านเนินสวรรค์  ปกติ      
69  บ้านซับกระถินทอง  ปกติ      
70  บ้านซับกระโซ่  ปกติ      
71  บ้านซับน้อยพัฒนา  ปกติ      
72  บ้านไทรทอง  ปกติ      
73  บ้านคลองตะคร้อ  ปกติ   1      
74  บ้านเขายางโปร่ง  ปกติ      
75  บ้านโพทะเลประชาสรรค์  ปกติ      
76  บ้านสระแก้ว  ปกติ      
77  บ้านหนองจอกวังกำแพง  ปกติ   1      
78  บ้านจัดสรร  ปกติ      
79  บ้านซับตะเคียนทอง  ปกติ   1      
80  บ้านหนองคล้า  ปกติ      
81  บ้านใหม่สาริกา  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
82  บ้านพรหมยาม  ปกติ   1      
83  บ้านกันจุ  ปกติ      
84  บ้านมาบสมอสามัคคี  ปกติ      
85  บ้านปางยาง  ปกติ   1      
86  บ้านวังน้อย  ปกติ   1      
87  บ้านซับอีลุม  ปกติ   1      
88  บ้านลำพาด  ปกติ   1      
89  บ้านทรัพย์เกษตร  ปกติ   1      
90  บ้านฟุบสะแก  ปกติ      
91  บ้านซับหินเพลิง  ปกติ   1      
92  บ้านโคกสะอาด  ปกติ   1      
93  บ้านไร่ตาพุฒ  ปกติ      
94  บ้านซับน้อย  ปกติ      
95  บ้านนาสนุ่น  ปกติ   1      
96  บ้านซับสามัคคี  ปกติ   1      
97  บ้านบุมะกรูด  ปกติ      
98  บ้านห้วยตลาด  ปกติ   1      
99  บ้านท่าโรง  ปกติ      
100  บ้านบึงตะแบก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
101  บ้านหนองสะแกสี่  ปกติ      
102  บ้านแควป่าสัก  ปกติ      
103  บ้านโคกหิน  ปกติ      
104  บ้านซับสวัสดิ์  ปกติ      
105  บ้านเขาคลัง  ปกติ   1      
106  บ้านหนองหมู  ปกติ      
107  บ้านด่านไทรสามัคคี  ปกติ        
108  บ้านวังไลย์  ปกติ   1      
109  วัดเขาเจริญธรรม  ปกติ      
110  บ้านร้อยไร่  ยุบโรงเรียนแล้ว   1        
111  บ้านสามัคคีพัฒนา  ปกติ   1      
112  บ้านโคกตะขบ  ปกติ   1      
113  บ้านซับเจริญ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
114  บ้านเขาถ้ำพระ  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
115  บ้านท่าไม้ทอง  ปกติ   1      
รวม   37 78 113 0 0 0