รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม      
บ้านในเวียง  ปกติ      
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)  ปกติ      
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)       
บ้านห้วยอ้อย       
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)       
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)       
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)  ปกติ      
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)  ปกติ      
10  บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคาระห์)  ปกติ      
11  วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)  ปกติ      
12  บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ      
13  วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)  เรียนร่วม      
14  บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)  เรียนร่วม   1      
15  บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
16  บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม      
17  บ้านเหล่า(พงษ์เกีรยติประชาสรรค์)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
18  บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
19  บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม      
20  บ้านป่ากล้วย  เรียนร่วม      
21  บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)  เรียนร่วม      
22  วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)  ปกติ      
23  บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)  ปกติ      
24  บ้านวังหลวง  ปกติ   1      
25  บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)  ปกติ      
26  บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)  ปกติ      
27  บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ      
28  บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)  ปกติ      
29  บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)  ปกติ      
30  บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ      
31  บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)  ปกติ      
32  บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)  เรียนร่วม      
33  บ้านแม่แคม  เรียนร่วม      
34  บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)  เรียนร่วม      
35  ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)  ปกติ      
36  บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)  ปกติ   1      
37  วัดต้นไคร้  ปกติ   1      
38  วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)  ปกติ      
39  บ้านสันป่าสัก  เรียนร่วม      
40  บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)  ปกติ      
41  บ้านเวียงตั้ง(คำวรรธประชานุกูล)  ปกติ      
42  บ้านปากห้วย  เรียนร่วม   1        
43  บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)    1        
44  บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)  เรียนร่วม      
45  บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)  เรียนร่วม   1      
46  บ้านร่องฟอง  ปกติ   1      
47  บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)  ปกติ   1      
48  บ้านกาซ้อง  เรียนร่วม   1      
49  บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)  เรียนร่วม      
50  บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)  เรียนร่วม      
51  วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)  ปกติ   1      
52  บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี)  เรียนร่วม   1      
53  บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)  ปกติ      
54  บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)  ปกติ      
55  บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)  ปกติ      
56  บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ   1      
57  บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)  เรียนร่วม      
58  บ้านแม่กระทิง  เรียนร่วม   1      
59  วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)  ปกติ      
60  บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ      
61  บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)  ปกติ      
62  บ้านนาคูหา  ปกติ      
63  บ้านโป่งศรี  ยุบโรงเรียนแล้ว      
64  บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)  ปกติ      
65  บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)  ปกติ      
66  บ้านวังปึ้ง  ปกติ   1      
67  บ้านแม่พร้าว  ปกติ    
68  บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)  เรียนร่วม      
69  บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)  ปกติ      
70  บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)  เรียนร่วม      
71  บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ      
72  ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)  ปกติ   1      
73  บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)  ปกติ      
74  บ้านใหม่จัดสรร  เรียนร่วม   1      
75  บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)  เรียนร่วม   1      
76  บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)  ปกติ   1      
77  บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)  เรียนร่วม   1      
78  บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)  เรียนร่วม   1      
79  บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม   1      
80  บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)  ปกติ   1      
81  บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)  เรียนร่วม   1      
82  วัดบุญเจริญ(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
83  วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)  ปกติ      
84  บ้านดอนดี(ประชานุกูล)  เรียนร่วม   1        
85  บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)  เรียนร่วม      
86  ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)  เรียนร่วม      
87  บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)  ปกติ      
88  รัฐราษฎร์บำรุง  ปกติ   1      
89  แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)  ปกติ      
90  บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม      
91  บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)  ปกติ      
92  บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)  เรียนร่วม      
93  บ้านทุ่งคัวะ  ปกติ      
94  ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)  ปกติ      
95  บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)  ปกติ      
96  บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)  ปกติ   1      
97  บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)  เรียนร่วม      
รวม   28 69 93 1 1 0