รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 2

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร)       
บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)  ปกติ      
บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)  ปกติ      
บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)  ปกติ      
บ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา)  ปกติ      
บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)  ปกติ      
ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์       
บ้านห้วยกูด  ปกติ      
เด่นทัพชัย  ปกติ      
10  บ้านน้ำโค้ง  ปกติ      
11  บ้านห้วยลากปืน       
12  บ้านสองแคว  ปกติ      
13  บ้านแม่ตื้ด       
14  บ้านปางไฮ  ปกติ      
15  บ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)       
16  บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)  ปกติ   1      
17  รักเมืองไทย 2  เรียนร่วม      
18  วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ   1      
19  บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม      
20  บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)  ปกติ      
21  บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)  ปกติ      
22  บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)  ปกติ      
23  บ้านแพะทุ่งเจริญ  ปกติ      
24  ชุมชนบ้านปากพวก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
25  บ้านแม่ขมวก  ยุบโรงเรียนแล้ว   1      
26  บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)  เรียนร่วม      
27  บ้านค้างตะนะวิทยา  ปกติ      
28  บ้านแช่ฟ้า  ปกติ      
29  บ้านบ่อ  ปกติ      
30  บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)  ปกติ      
31  บ้านวังกวาง  ปกติ      
32  บ้านวังขอนป่าไผ่  เรียนร่วม      
33  บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)  ปกติ      
34  บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)  ปกติ      
35  บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)  ปกติ   1      
36  บ้านค้างปินใจ  ปกติ   1      
37  บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี)  เรียนร่วม   1      
38  บ้านแม่บงเหนือ  ปกติ      
39  บ้านแม่จอก  เรียนร่วม   1      
40  บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)  ปกติ      
41  บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)  ปกติ      
42  บ้านไทรย้อย  ปกติ   1      
43  บ้านวังลึก  ปกติ   1      
44  บ้านแม่แปง  ปกติ      
45  บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ      
46  บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)  เรียนร่วม      
47  บ้านวังแฟน  เรียนร่วม      
48  บ้านแม่บงใต้  ปกติ   1      
49  บ้านปากปาน  ปกติ   1      
50  บ้านปางเคาะ  ปกติ   1      
51  บ้านวังชิ้น  ปกติ      
52  บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)  ปกติ   1      
53  บ้านป่าไผ่  ปกติ      
54  วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)  ปกติ   1      
55  บ้านแม่ยุ้น  ปกติ   1      
56  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)  ปกติ      
57  บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)  ปกติ   1      
58  วัดสร่างโศก  ปกติ      
59  ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)  ปกติ      
60  บ้านนาแก  เรียนร่วม   1        
61  บ้านแม่แฮด  ปกติ      
62  บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)  ปกติ      
63  บ้านปางมะโอ  ปกติ      
64  บ้านแม่จอก(ราษฎร์บำรุงวิทยา)  ยุบโรงเรียนแล้ว        
65  บ้านท่าเดื่อ  ยุบโรงเรียนแล้ว      
66  บ้านสบป้าก  ปกติ      
67  บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ      
68  บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)  ปกติ   1      
69  วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)  ปกติ      
70  บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)  เรียนร่วม   1      
71  บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ      
72  บ้านแม่ขมิง  ปกติ      
73  บ้านป่ายุบ  เรียนร่วม      
74  บ้านดงสุระ  เรียนร่วม      
75  บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)  ปกติ      
76  บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)  ปกติ   1      
77  บ้านนาใหม่  ปกติ      
78  บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)  ปกติ      
79  ประชารัฐวิทยาคาร  ปกติ   1      
80  ดอนมูลวิทยาคาร  ปกติ      
81  บ้านเด่นชุมพล  ปกติ      
82  บ้านค้างใจ  ปกติ      
83  ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ   1      
84  วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ   1      
85  บ้านแม่สิน  ปกติ   1      
86  บ้านสวนหลวง  ปกติ   1      
87  บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)  เรียนร่วม        
88  บ้านน้ำแรม  ปกติ      
89  บ้านแม่พวก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
90  บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)  ปกติ   1      
91  อนุสรณ์รัฐประชา  ปกติ      
92  วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)  ปกติ   1      
93  บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)  ปกติ   1      
94  บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
95  บ้านขุนห้วย  เรียนร่วม        
96  สวนป่าแม่สรอย  เรียนร่วม        
97  บ้านค้างคำปัน  เรียนร่วม      
รวม   4 28 65 92 0 0 0