รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ภูเก็ต

ที่ เขตพื้นที่ สถานะของ
โรงเรียน
ระบบไฟฟ้า แหล่งพลังงาน
ไม่มีไฟฟ้า ไม่ตอบ มีไฟฟ้า การไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์/
พลังงานน้ำ/
พลังงานลม
เครื่องปั่นไฟฟ้า อื่นๆ
บ้านแหลมทราย  ปกติ      
เกาะนาคา  ปกติ   1    
บ้านสาคู  ปกติ   1      
บ้านในทอน  เรียนร่วม        
บ้านกะหลิม  ปกติ   1      
บ้านโคกวัดใหม่  ปกติ      
เกาะมะพร้าว  ปกติ      
บ้านลิพอน  ปกติ      
เกาะโหลน  ปกติ      
รวม   1 3 5 7 2 0 0